اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم ثریا ملک ملکی، رشته مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم ثریا ملک ملکی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
16مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم آزاده جمیل پناه، رشته آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آزاده جمیل پناه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فائزه حسن زاده، رشته انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فائزه حسن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهره رفعتی، رشته آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره رفعتی اصفهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه بهادری، رشته مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بهادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم ساره مرتضوی ، رشته فیزیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم ساره مرتضوی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهرا صحبت زاده ، رشته ویروس شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا صحبت زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای پدرام عطار دلگشا ، رشته ویروس شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای پدرام عطار دلگشا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم اذر سیمین ، رشته انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم اذر سیمین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان رساله دکتری: اقای احمدرضا صالحی چالشتری، رشته ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای احمدرضا صالحی چالشتری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: اقای ابوالفضل چناری، رشته ایمنی شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه اقای ابوالفضل چناری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
10مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم زهرا حمیدی اصفهانی ، رشته ایمنی شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا حمیدی اصفهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نسترن رفیعی ، رشته ویروس شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن رفیعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6مهر1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای هادی عسکری فیروزجایی ، رشته ایمنی شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای هادی عسکری فیروزجایی دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم نسیبه بیاتی، رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم نسیبه بیاتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای مصطفی رحیمی، رشته فیزیوتراپی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مصطفی رحیمیدانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای مسعود خلیلی، رشته خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود خلیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خون شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم فریال رحیمیان، رشته انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فریال رحیمیاندانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
26شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فاطمه بابها، رشته ایمنی شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه بابها دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای صادق شمسی نیا ، رشته انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای صادق شمسی نیا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم رویا کیان فر ، رشته ویروس شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا کیان فر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای روح اله حاجی زاده ، رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای روح اله حاجی زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
26شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای پویا توکلی ، رشته انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای پویا توکلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای امیر کریمی پورسریزدی ، رشته انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر کریمی پورسریزدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم اعظم شریفی عارف ، رشته اموزش بهداشت
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم شریفی عارف دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم گلنار افتخاری، رشته فیزیولوژی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم گلنار افتخاری دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم فریناز رحمتی ، رشته مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم فریناز رحمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای عمران احمدی ، رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عمران احمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: آقای عباسعلی سالاری فر ، رشته بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای عباسعلی سالاری فر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
30شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم فرشته مرادی پناه، رشته: پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته مرادی پناه دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دوره آموزشی علوم اعصاب ایبرو
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو
برگزاری دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (IBRO) در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
دوره آموزش علوم اعصاب ایبرو (از سطح پایه تا پیشرفته) با حضور اساتید برجسته‌ای از کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان از 8 تا 15مهرماه 98 در گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای مصطفی رحیمی، رشته: فیزیوتراپی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی رحیمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از پابان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد: خانم سپیده قزوینی، رشته فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده قزوینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
13شهریور1398
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم منصوره عجمی ، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم منصوره عجمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
20اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم شراره ضیغمی محمدی ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم شراره ضیغمی محمدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم اعظم گودرزی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم اعظم گودرزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهین بهزادی فرد ، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهین بهزادی فرد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مهدی خلوجینی ، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مهدی خلوجینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم سپیده خداپرست، گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سپیده پرست بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مهدی طالبی ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مهدی طالبی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه فزون گری ، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه فزون گری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای صابر اسمعیلی، گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای صابر اسمعیلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
18اسفند1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم شیرین رخسار طلب اذر، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم شیرین رخسار طلب اذر بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
17بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فهیمه پیریائی ، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فهیمه پیریائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
17بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم نرگس ملکی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم نرگس ملکی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
16بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان فرح بخش ، گروه قارچ شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان فرح بخش بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
16بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه پورحاجی ، گروه بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه پورحاجی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
7بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای علی محمد کشت ورز حسام ابادی ، گروه آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای علی محمد کشت ورز حسام ابادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
2بهمن1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای امیر عباس مفیدی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای امیرعباس مفیدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فرنوش جامعی ، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فرنوش جامعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مریم رضاپور کلخوران، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مریم رضاپور کلخوران بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
22دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد حسین دلشاد ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم محمد حسین دلشاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
16دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم الیکا اسماعیل زاده قره داغی ، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم الیکا اسماعیل زاده قره داغی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
16دی1397
برنامه زمانبندی کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کمیته فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پزشکی کارگاه اخلاق در پژوهش را در تاریخ 26 دیماه جاری در محل سالن سمینار ساختمان شماره 1 (قدیمی) دانشکده علوم پزشکی برگزار می کند. جهت ثبت نام با داخلی 3582 سرکار خانم شاه محمدی کارشناس مسئول کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس حاصل فرمایید. مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 23 دیماه شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این کارگاه امتیاز فرهنگی تعلق خواهد گرفت.
11دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم بهاره امینی، گروه فیزیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم بهاره امینی بر دانشجوی رشته فیزیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
11دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم نرگس پاچناری ، گروه فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم نرگس پاچناری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فرشته عثمانی ، گروه آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فرشته عثمانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مریم اسکندریان ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم مریم اسکندریان بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:آقای فریبرز احمدی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی آقای فریبرز احمدی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
5دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مرجان قربانی انار کولی، گروه علوم تشریح
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مرجان قربانی انار کولی سیستانی بر دانشجوی رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
1دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:آقای اسکندر پرواز ، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی آقای اسکندر پرواز سیستانی بر دانشجوی رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
1دی1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه اثنی عشری ، گروه ویروس شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه اثنی عشری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم مریم نژاد سیستانی ، گروه علوم تشریح
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم مریم نژاد سیستانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه کمیته تخصصی پژوهشی
جلسه کمیته تخصصی پژوهشی:خانم زینب سرگزی، گروه علوم تشریح
جهت شرکت درجلسه کمیته تخصصی پژوهشی خانم خانم زینب سرگزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مریم سادات سید صدر ، گروه فیزیولوژِی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم مریم سادات سید صدر بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
20آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم ندا اسدی ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم ندا اسدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه ابراهیمی بلیل ، گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه ابراهیمی بلیل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای مجید یزدان جویی، گروه انگل پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای مجید یزدان جویی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اصغر فرج زاده ، گروه بیوشیمی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اصغر فرج زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیموشیمی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای احسان شریعت بهادری ، گروه انگل شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای احسان شریعت بهادری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
28آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اسفندیار عزیزی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اسفندیار عزیزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عادله تقی خانی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عادله تقی خانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عالیه غلامی نژاد ، گروه زیست شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عالیه غلامی نژاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهسا منصوریان قراکوزلو ، گروه فیزیک شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهسا منصوریان قراکوزلو بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیک شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای فرشاد ندری ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای فرشاد ندری احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد شریف حسینی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای محمد شریف حسینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه رضایی کهمینی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایی کهمینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای عبدالعظیم سارلی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عبدالعظیم سارلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
13آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم مینا صدیقی الوندی ، گروه فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مینا صدیقی الوندی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای حسن شهبازی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای حسن شهبازی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
11مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حسنا گماری، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حسنا گماری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حمیده زارع، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حمیده زارع بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم لاله سلیمانی زاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم لاله سلیمانی زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
4مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای شایان مصطفایی، گروه آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای شایان مصطفایی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان آقایانی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا مشایخی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا مشایخی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مجید مختاری، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مجید مختاری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سیده زهرا خادمی، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیده زهرا خادمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه ملائی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه ملائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر میرشفیعی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر میرشفیعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احمد عادلی، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احمد عادلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای فخر الدین صبا، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای فخر الدین صبا بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سحر رستمی منصور، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سحر رستمی منصور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
26تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر ادیب زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر ادیب زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ادریس حسین زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ادریس حسین زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان ظفری ، گروه ویروس شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان ظفری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مصطفی مهدویان پور، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی مهدویان پور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم سیمه سجادی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا امیرکلوانق، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا امیرکلوانق بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
22خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای جعفر شریفی جبلی، گروه قارچ شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر شریفی جبلی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم الهام روشندل، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم الهام روشندل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه رضایت، گروه آموزش پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایت بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
7خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای وحید اکبری ، گروه ژنتیک انسانی
16اردیبهشت1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم زهرا محمدی، گروه بیوشیمی بالینی
شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم زهرا محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
1خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پیروزه گورزوند چگینی ،گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروزه گورزوند چگینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9دی1396
شرکت در جلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری
جلسه دفاع از رساله: نگار کریمی حاجی شوره ،گروه مهندسی بافت
جهت شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم نگار کریمی حاجی شوره دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بافت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
29آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهرا قاسمی ،گروه آموزش فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا قاسمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آزیتا کیانی آسیابر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم آزیتا کیانی آسیابر دانشجوی مقطع دکتری رشته بآموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: بهزاد ادیبی مطلق ،گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای بهزاد ادیبی مطلق دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آنیتا قادری ،گروه مامائی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آنیتا قادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم منیره عامریون ،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه ادیب،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا عابدپور،گروه علوم تشریح
جلسه دفاع خانم ندا عابدپور مقطع دکتری رشته علوم تشریح در تاریخ 96/9/4 از ساعت 10-12 در سالن سمینار طبقه 10 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.
4آذر1396
پایان دفاع نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاتمیان، گروه مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاتمیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه: دوشنبه 96/08/15 ساعت: 15/30-13/30 مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره ۵– طبقه چهارم – سالن سمینار
10آبان1396
دفاع پایانه نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سعیده زارع جلیسه،گروه علوم تشریح
شرکت در جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده زارع جلیسه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه:96/08/08 ساعت:10-12 مکان: دانشکده علوم پزشکی – ساختمان شماره ۱ جدید - طبقه دهم - سالن سمینار گروه علوم تشریح
8آبان1396