بیوشیمی


 

گروه بیوشیمی در سال 1370 با پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد در رشته بیوشیمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد و در سال 1378 با پذیرش دانشجوی دکتری بیوشیمی فعالیت خود را در فاز جدیدی ادامه داد. در حال حاضر به صورت میانگین سالانه 8 دانشجوی کارشناسی‌ارشد و 5 دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی پذیرش می‌شوند.
عمده فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام گروه بیوشیمی در زمینه‌های مختلف بیوشیمی پایه و کاربردی شامل فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه‌های زیر می‌باشد:

  • آنزیم‌شناسی رابطه ساختار و عمل در پروتیین‌ها
  • تولید پروتیین‌های نوترکیب در میزبان‌های باکتری مخمر و یوکاریوت
  • تولید آنزیم‌های صنعتی
  • مهندسی پروتیین
  • بیولومینسانس و آنزیم‌های دخیل در آن
  • تولید آنتی بادی‌های کاتالیتیکی دارای کاربرد بالینی
  • مطالعه پروتیین‌ها و فرآیندهای دخیل در بیماری‌های نورودی ژنراتیو

گروه دارای 10 آزمایشگاه تحقیقاتی اختصاصی و همچنین دارای 3 آزمایشگاه عمومی می‌باشد و همکاری نزدیکی با گروه‌های بیوفیزیک و ژنتیک دانشکده علوم زیستی دارد.