زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# متابولیسم گیاهی (اصلی) دکتر محسن شریفی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10- 8 کلاس 5005
# سیستماتیک گیاهی پیشرفته (اصلی) دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو کارشناسی‌ارشد شنبه 12- 10 کلاس 5109
# بوم شناسی پوششهای گیاهی (اصلی) دکتر حسن زارع مایوان کارشناسی‌ارشد شنبه 15- 13 کلاس 5005
# زیست شناسی تکوینی گیاهی (اصلی) دکتر فائزه قناتی کارشناسی‌ارشد شنبه 10- 8 کلاس 5005
# یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته (اصلی) دکتر فاطمه زرین کمر کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12- 10 اتاق شورا
# زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی (اصلی) دکتر مهرداد بهمنش دکتری سه شنبه 10- 8 کلاس 5109
# متابولیسم گیاهی پیشرفته (اختصاصی) دکتر محسن شریفی دکتری سه شنبه 10- 8 کلاس 5005
# فیزیولوژی تنش در گیاهان (اختصاصی) دکتر فاطمه زرین کمر دکتری سه شنبه 12- 10کلاس 1101
# برهم کنش های زیستی گیاهان (اختصاصی) دکتر حسن زارع مایوان دکتری یکشنبه 12- 10کلاس 5109