زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# زیست فناوری (اختیاری ) سیدمجتبی خیام نکوئی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 15:00-17:00
# اکوفیزیولوژی گیاهی پیشرفته (اختیاری ) حسن زارع مایوان کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# زیست شناسی و بوم شناسی قارچ ها (اختصاصی ) حسن زارع مایوان دکتری هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی (اختیاری ) فاطمه زرین کمر کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# سیتوهیستوتکنیک گیاهی (اختیاری ) فاطمه زرین کمر کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# خاستگاه گیاهان خشکی زی (اختصاصی ) فاطمه زرین کمر دکتری هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00
# جذب و انتقال در گیاهان (اصلی ) محسن شریفی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# رشد و نمو گیاهی پیشرفته (اختیاری ) محسن شریفی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 12:30-14:30
# مباحث جدید در فیزیولوژی گیاهی (اختصاصی ) محسن شریفی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# زیست شناسی ملکولی تکامل (اختیاری ) شاهرخ کاظم پوراوصالو کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# ارایه شناسی مولکولی گیاهی (اختصاصی ) شاهرخ کاظم پوراوصالو دکتری هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00