آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
فائزه قناتی 82883452
آزمایشگاه اکولوژی حسن زارع مایوان خدیجه خرمی شاد دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4006 82884704
آزمایشگاه بافت شناسی و آناتومی فاطمه زرین كمر خدیجه خرمی شاد دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4009 82883496
آزمایشگاه سیستماتیک شاهرخ كاظم پور اوصالو خدیجه خرمی شاد دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4003 82884417
آزمایشگاه فیزیولوژی فائزه قناتی خدیجه خرمی شاد دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4001 82883452
آزمایشگاه فیزیولوژی محسن شریفی خدیجه خرمی شاد دانشکده علوم زیستی-طبقه همکف-آزمایشگاه 4010 82884479