زمینه‌های تحقیقاتی


 

حسن زارع مایوان (استاد)

 • همزیستی های میکوریز|ارزش گذاری اقتصادی
 • همزیستی میکوریز|ارزش گذاری اقتصادی

فائزه قناتی (استاد)

 • مکانیسم استرسهای اکسیداتیو و بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه|اثرات میدانهای و امواج الکترو مغناطیسی
 • مکانیسم استرسهای اکسیداتیو وبیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه|اثرات میدانهای و امواج الکترو مغناطیسی

شاهرخ کاظم پوراوصالو (استاد)

 • سیستماتیک مولکولی دولپه ای های حقیقی با تاکید بر تیره های باقلاییان، کلاه میرحسن، علف هفت بند ، گاوزبانیان و ستارگان در ایران
 • توالی یابی کل ژنوم کلروپلاستی و فیلوژنومیک سرده های باقلاییان فاقد توالی تکرار معکوس در ایران

سیدمجتبی خیام نکوئی (دانشیار)

  فاطمه زرین کمر (دانشیار)

  • آلودگیهای نفتی و فلزات سنگین|آناتومی گیاهان دارویی
  • تکوین با مبانی سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی|گیاهان دارویی گیاه پالایی

  محسن شریفی (دانشیار)

  • متابولیت های ثانویه گیاهی (زیست فناوری، تولید و شناسائی)
  • بیولوژی مولکولی، تنظیم و سیگنالینگ مسیرهای متابولیسمی گیاهان داروئی