زمینه‌های تحقیقاتی


 

حسن زارع مایوان (استاد)

 • همزیستی های میکوریز
 • گیاه پالایی و پایش آلودگی اکوسیستمی
 • تنوع زیستی و بوم شناسی عملکردی گیاهی
 • تحلیل اکوسیستم گیاهی

فائزه قناتی (استاد)

 • مکانیسم استرسهای اکسیداتیو و بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه
 • اثرات میدانهای و امواج الکترو مغناطیسی
 • مکانیسم استرسهای اکسیداتیو وبیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه

شاهرخ کاظم پوراوصالو (استاد)

 • سیستماتیک مولکولی دولپه ای های حقیقی با تاکید بر تیره های باقلاییان، کلاه میرحسن، علف هفت بند ، گاوزبانیان و ستارگان در ایران
 • توالی یابی کل ژنوم کلروپلاستی و فیلوژنومیک سرده های باقلاییان فاقد توالی تکرار معکوس در ایران

سیدمجتبی خیام نکوئی (دانشیار)

 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • بیوتکنولوژی قارچهای اندوفایت
 • نانوبیوتکنولوژی کشاورزی و محیط زیست
 • ایمنی زیستی و قوانین و مقررات مربوطه

فاطمه زرین کمر (دانشیار)

 • آلودگیهای نفتی و فلزات سنگین
 • آناتومی گیاهان دارویی
 • تکوین با مبانی سلولی مولکولی و سلولهای بنیادی
 • گیاهان دارویی گیاه پالایی

محسن شریفی (دانشیار)

 • متابولیت های ثانویه گیاهی (زیست فناوری، تولید و شناسائی)
 • بیولوژی مولکولی، تنظیم و سیگنالینگ مسیرهای متابولیسمی گیاهان داروئی