# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی برق - الکترونیک الکترونیک دکتری
2 مهندسی برق - قدرت قدرت دکتری
3 مهندسی برق - مخابرات مخابرات دکتری
4 مهندسی برق - کنترل کنترل دکتری
5 مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر دکتری
6 مهندسی پزشكی (3 گرایش) مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک دکتری
7 مهندسی برق - الکترونیک (3گرایش) الکترونیک کارشناسی ارشد
8 مهندسی برق - قدرت (2 گرایش) قدرت کارشناسی ارشد
9 مهندسی برق - مخابرات (2گرایش) مخابرات کارشناسی ارشد
10 مهندسی برق - کنترل (2گرایش) کنترل کارشناسی ارشد
11 مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
12 مهندسی کامپیوتر - گرایش امنیت سایبری ( رایانش امن) معماری سیستم‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد
13 مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک کارشناسی ارشد
14 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
15 مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری معماری سیستم‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد
16 جرم‌یابی دیجیتال معماری سیستم‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد
17 مهندسی کامپیوتر معماری سیستم‌های کامپیوتری دکتری