زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# پردازش تصویر (اختیاری ) مهدی عروجی دکتری هرهفته، چهار شنبه، 09:30-12:00
# پردازش تصاویر پزشکی (اختیاری ) مهدی عروجی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، چهار شنبه، 08:00-09:30
# ابزار دقیق بیومدیکال (اختصاصی ) علی محلوجی فر کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# اولتراسوند وکاربردهای آن در مهندسی پزشکی (اختیاری ) بابک محمدزاده اصل دکتری هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# پردازش سیگنال های پزشکی (اصلی ) بابک محمدزاده اصل کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30