زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# شناسائي آماري الگو (اختیاری) عروجي مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.08
# پردازش سيگنال ديجيتال (اختیاری) محمدزاده اصل بابك کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.08
# فيزيولوژي (اختیاری) رئوفي محمد رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: دانشکده علوم پزشکی
# سيستم هاي تصويرگر پزشكي (اختیاری) محلوجي فر علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 221 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 221