زمینه‌های تحقیقاتی


 

علی محلوجی فر (دانشیار)

 • فراصوت
 • پردازش تصاویر پزشكی
 • ابزار دقیق پزشکی

بابک محمدزاده اصل (دانشیار)

 • پردازش سیگنال ‌های حیاتی‌
 • پردازش سیگنال اولتراسوند

مهدی عروجی (استادیار)

 • پزشکی از راه دور
 • سلامت دیجیتال
 • سامانه کمک تشخیصی توسط کامپیوتر
 • هوش مصنوعی و بینایی ماشین در پزشکی
 • پردازش تصویر پزشکی
 • شبکه های بیسیم بدن