زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# پروتکل های امنیتی (اختصاصی ) مهدی آبادی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00
# ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری (اختصاصی ) بهزاد اکبری نودوزقی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# مهندسی نرم افزار پیشرفته (اصلی ) سعید جلیلی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# روش های صوری در امنیت اطلاعات (اختصاصی ) سعید جلیلی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، شنبه ، 09:30-11:00
# امنیت تجارت الکترونیک (اختیاری ) صادق دری نوگورانی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، دو شنبه ، 11:00-12:30
# توسعه امن نرم افزار (اختصاصی ) علیرضا شفیعی نژاد کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30
# سنتز سیستم های دیجیتال (اختصاصی ) علیرضا شفیعی نژاد کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# الگوریتم های هوش جمعی (اختصاصی ) محمد صنیعی آباده کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00
# داده کاوی پیشرفته (اختصاصی ) محمد صنیعی آباده کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30
# شبکه های عصبی و سیستمهای هوشمند در پزشکی (اصلی ) فوآد قادری کارشناسی ارشد
# شبکه های عصبی (اختصاصی ) فوآد قادری کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# شبکه های عصبی (اختصاصی ) فوآد قادری کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30
# مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 2 (اختیاری ) فوآد قادری کارشناسی ارشد
# مفاهیم پیشرفته در رایانش امن (اختصاصی ) نصراله مقدم چرکری کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، دو شنبه ، 08:00-09:30
# پایگاه داده پیشرفته (اصلی ) مهدی رعایائی اردکانی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30