زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحث ويژه (2) در هوش مصنوعي (سيستم هاي عامل پيشرفته) (اختیاری) جليلي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
# مباحث ويژه (1) در هوش مصنوعي (داده كاوي) (اختیاری) صنيعي آباده محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: پ 3
# امنیت تجارت الکترونیک (اختیاری) دری صادق کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: P3 درس(ت): دو شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09
# داده کاوی (اختصاصی) صنیعی آباده محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.09 / درس(ت): سه شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.09
# پردازش سيگنال هاي رقمي (اختصاصی) قادري فوآد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
# سيستم هاي عامل پيشرفته (اختصاصی) جليلي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 3
# روش هاي صوري در امنيت اطلاعات (اختصاصی) جليلي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: پ 3
# پردازش موازي (اختصاصی) قادري فوآد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
# رايانش تكاملي (اختصاصی) صنيعي آباده محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 216-1 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00
# رمزنگاري كاربردي (اختصاصی) شفيعي نژاد عليرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08
# شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته (اختصاصی) اكبري نودوزقي بهزاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: پ 3
# امنيت شبكه پيشرفته (اختصاصی) آبادي مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.01 درس(ت): دو شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.01