زمینه‌های تحقیقاتی


 

حمیدرضا مومنی (استاد)

 • كنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، شناسایی سیستمها، اتوماسیون، ابزار دقیق، سیستم‌های مرتبه کسری

سجاد ازگلی (دانشیار)

 • کنترل غیر خطی، کنترل مقاوم، مدلسازی و کنترل سامانه‌های زیستی و بیماری‌ها، مکاترونیک و رباتیک، شبکه‌های پیچیده|

وحید جوهری مجد (دانشیار)

 • شناسایی و کنترل هوشمند
 • کنترل مشارکتی
 • رباتیک
 • کنترل مقاوم
 • سامانه‌های یادگیری چند عامله
 • کنترل توان کسری و زیست‌سامانه‌ای

محمدتقی حمیدی بهشتی (دانشیار)

 • کنترل سیستم‌ های آشفته تکین، کنترل شبکه‌های ارتباطی و رایانه ای، کنترل شبکه‌های برق هوشمند|

امین رمضانی (استادیار)

 • شناسای عیب و کنترل تحمل‌پذیر عیب، کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل، اتوماسیون و ابزار دقیق، سیستم‌های هایبرید، کنترل تصادفی|

مهدی سجودی (استادیار)

 • بهینه سازی محدب، شناسایی سیستم، سامانه‌های زیستی، کنترل مقاوم، نامساوی‌های ماتریسی خطی، کنترل فرآیند، مدل‌سازی و کنترل بیماری‌ها|