زمینه‌های تحقیقاتی


 

حمیدرضا مومنی (استاد)

 • كنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، شناسایی سیستمها، اتوماسیون، ابزار دقیق، سیستم‌های مرتبه کسری

سجاد ازگلی (دانشیار)

 • کنترل غیر خطی
 • کنترل مقاوم
 • مدلسازی و کنترل سامانه‌های زیستی و بیماری‌ها
 • مکاترونیک و رباتیک
 • شبکه‌های پیچیده

وحید جوهری مجد (دانشیار)

 • شناسایی و كنترل هوشمند، کنترل مشارکتی، رباتیک، كنترل مقاوم، سامانه‌های یادگیری چند عامله، کنترل توان کسری و زیست سامانه‌ای
 • شناسایی و کنترل هوشمند
 • کنترل مشارکتی
 • رباتیک
 • کنترل مقاوم
 • سامانه‌های یادگیری چند عامله
 • کنترل توان کسری و زیست‌سامانه‌ای

محمدتقی حمیدی بهشتی (دانشیار)

 • کنترل سیستم‌ های آشفته تکین
 • کنترل شبکه‌های ارتباطی و رایانه ای
 • کنترل شبکه‌های برق هوشمند

امین رمضانی (استادیار)

 • شناسای عیب و کنترل تحمل‌پذیر عیب
 • کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل
 • اتوماسیون و ابزار دقیق
 • سیستم‌های هایبرید
 • کنترل تصادفی

مهدی سجودی (استادیار)

 • بهینه سازی محدب
 • شناسایی سیستم
 • سامانه‌های زیستی
 • کنترل مقاوم
 • نامساوی‌های ماتریسی خطی
 • کنترل فرآیند
 • اینترنت اشیا و اینترنت سلامت