آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
پردازش سیگنالهای دیجیتال ابومسلم جان نثاری ... بلوک 6 طبقه 8 اتاق 1 82884329
سیستم های الکترونیک احسان اله كبیر آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 59/6 82884328
مدل سازی و شبیه سازی ادوات محمدكاظم مروج فرشی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 58/6 82884338
موج میلیمتری و تراهرتز عبدالرضا نبوی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه -1 82884996
میکروالکترونیک عبدالرضا نبوی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 56/6 82883506
نانواپتوالکترونیک وحید احمدی علی شکراله زاده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 57/6 82884905-7
نانوحسگرها و آشکارسازها سارا درباری كوزكنان ... بلوک 6، طبقه -1 82884995