زمینه‌های تحقیقاتی


 

وحید احمدی (استاد)

 • اپتو الکترونیک
 • افزاره‌های کوانتومی نوری
 • افزاره‌های مبتنی بر میکرو حلقه‌ها
 • افزاره‌های پلاسمونی و فراماده نوری
 • نانو لوله‌ی کربنی و گرافن

احسان اله کبیر (استاد)

 • تحلیل و بازشناسي تصویر مستندات

محمدکاظم مروج فرشی (استاد)

 • افزاره های نانو الکترونیک و نانو فوتونیک: افزاره‌های پلاسمونی و فرا ماده‌ی نوری
 • افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلورهای فوتونی و فیبر نوری
 • گرافن و نانو لوله های کربنی
 • افزاره تراهرتز

عبدالرضا نبوی (استاد)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC)

ابومسلم جان نثاری (دانشیار)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC)
 • طراحی فرستنده– گیرنده ‌های مخابراتی‌
 • مدارات مجتمع پزشكی و سیستم‌های رادیو نرم افزاری
 • طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک قدرت (صنعتی)

سارا درباری کوزه کنان (دانشیار)

 • ساخت و شبیه سازی افزاره‌های نانوالکترونیک، اپتوالکترونیک و بیوالکترونیک
 • ساخت و شبیه سازی ادوات آکوستیک، آکوستو-اپتیک و آکوستو-پلاسمونیک
 • ساخت و شبیه سازی سامانه های اپتوفورسیس و انبرک های پلاسمونی
 • ساخت انواع حسگرها و آشکارسازها بر اساس ساختارهای دوبعدی نوین
 • ساخت ادوات برداشت انرژی، نانوژنراتورهای تریبوال

سعید سعیدی (استادیار)

 • مدارهای مجتمع آنالوگ
 • مدارهای مجتمع فرکانس بالا (RFIC) و مایکروویو (MMIC)
 • گیرنده – فرستنده های مخابراتی
 • مدارهای الکترونیکی با کاربرد زیستی

داوود فتحی (استادیار)

 • نانو الکترونیک
 • نانوفوتونیک و افزاره‌های نوری
 • فوتونیک کریستال و فرامواد
 • طراحی وساخت سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی، پروسکایت و ارگانیک
 • نانوبیوسنسورها
 • آشکارسازهای نوری
 • افزاره‌های نیمه‌هادی
 • گرافن و نانولوله‌های کربنی
 • لیزر و فیبر نوری
 • کاربرد فوتونیک و لیزر در سیستمهای

مجتبی لطفی زاد (استادیار)

 • پردازش سیگنال (صوت، تصویر، نوری)
 • فیلتر وفقی
 • طراحی دیجیتال
 • طراحی سیگنال مخلوط

امیر نیک پیک (استادیار)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، RF، موج میلیمتری
 • طراحی مدارهای مجتمع سیگنال مخلوط
 • حلقه های قفل فاز و سنتز کننده فرکانس