زمینه‌های تحقیقاتی


 

وحید احمدی (استاد)

 • اپتو الکترونیک، افزاره‌های کوانتومی نوری، افزاره‌های مبتنی بر بلورهای میکرو حلقه‌ها، افزاره‌های پلاسمونی و فراماده نوری، نانو لوله‌ی کربنی و گرافن|

احسان اله کبیر (استاد)

 • تحلیل و بازشناسي تصویر مستندات

محمدکاظم مروج فرشی (استاد)

 • افزاره های نانو الکترونیک و نانو فوتونیک: افزاره‌های پلاسمونی و فرا ماده‌ی نوری، افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلورهای فوتونی و فیبر نوری، گرافن و نانو لوله های کربنی،افزاره تراهرتز|

عبدالرضا نبوی (استاد)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC)|

ابومسلم جان نثاری (استادیار)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC) ، طراحی فرستنده– گیرنده ‌های مخابراتی‌، مدارات مجتمع پزشكی و سیستم‌های رادیو نرم افزاری|

سارا درباری کوزه کنان (استادیار)

 • ساخت و شبیه سازی افزاره‌های نانوالکترونیک، اپتوالکترونیک، اپتوفلویدیک و میکرو الکترومکانیکی (MEMS)-ادوات پلاسمونی|

سعید سعیدی (استادیار)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، فرکانس بالا (RFIC) و مایکروویو (MMIC) ، طراحی گیرنده – فرستنده های مخابراتی، طراحی مدارهای مجتمع با کاربرد زیستی|

داوود فتحی (استادیار)

 • نانو الکترونیک - نانو فوتونیک - اپتو الکترونیک - افزاره های نوری - فوتونیک کریستال و فرامواد - طراحی و ساخت سلولهای خورشیدی (نقطه کوانتومی، پروسکایت، و ارگانیک) -

مجتبی لطفی زاد (استادیار)

 • پردازش سیگنال (صوت، تصویر، نوری)، فیلتر وفقی، طراحی دیجیتال، طراحی سیگنال مخلوط|

امیر نیک پیک (استادیار)

 • طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، RF، موج میلیمتری
 • طراحی مدارهای مجتمع سیگنال مخلوط
 • حلقه های قفل فاز و سنتز کننده فرکانس