زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# طراحی مبدل های الکترونیک قدرت (اختیاری) بیرانوند رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمایشگاه قدرت 2- (توزیع) / درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمایشگاه قدرت 2- (توزیع)
# قابليت اطمينان سيستم هاي انرژي الكتريكي (اختیاری) حقي فام محمودرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08
# بهره برداري از سيستم هاي قدرت (اختیاری) شيخ الاسلامي محمدكاظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: مركز مطالعات
# كنترل محركه هاي الكتريكي (اختیاری) يزديان ورجاني علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08
# شبكه هاي هوشمند انرژي الكتريكي (اختیاری) پارسامقدم محسن دکتری درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت) درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت)
# بازار برق (اختیاری) شيخ الاسلامي محمدكاظم دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: مركز مطالعات
# مديريت انرژي (اختیاری) پارسامقدم محسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت) درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: آزمايشگاه قدرت 2- (الكترونيك قدرت)
# تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي (اختیاری) سيفي حسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: مركز مطالعات درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: مركز مطالعات
# الكترونيك قدرت 1 (اختیاری) يزديان ورجاني علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.08