زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# منابع تغذیه و شارژرها (اختیاری ) رضا بیرانوند دکتری هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# الکترونیک قدرت 2 (اختصاصی ) رضا بیرانوند کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# انرژی های تجدید پذیر (اختیاری ) محسن پارسامقدم دکتری هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# اصول کنترل مدرن (اختیاری ) محسن پارسامقدم کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# اصول کنترل مدرن (اختیاری ) محسن پارسامقدم کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# توزیع انرژی الکتریکی (اصلی ) محمودرضا حقی فام کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 16:30-18:00، هرهفته، سه شنبه ، 16:30-18:00
# ریز سیستم ها و ریز مولدها (اختیاری ) محمودرضا حقی فام دکتری هرهفته، یک شنبه ، 18:00-19:30، هرهفته، سه شنبه ، 18:00-19:30
# دینامیک سیستم های قدرت 1 (اصلی ) حسین سیفی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# مباحث ویژه (برنامه ریزی در سیستم های قدرت) (اختیاری ) حسین سیفی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# مباحث ویژه (تجدید ساختار در سیستم های قدرت) (اختیاری ) محمدکاظم شیخ الاسلامی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# کیفیت توان (اختیاری ) علی یزدیان ورجانی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (اختیاری ) علی یزدیان ورجانی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30