مخابرات


 

گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس از گروههای پیشرو و قدیمی دانشگاه است. این گروه دارای سابقه طولانی در تربیت دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی بوده و حدود 25 سال پیش نخستین دانش آموخته دکترا در گرایش سیستمهای مخابراتی را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده است. گروه دارای 2 گرایش میدانها و امواج الکترمغناطیسی و سیستمهای مخابراتی است. در گرایش میدان پژوهشها متمرکز بر موضوعات زیر است: تئوری الکترومغناطیس، سیستمهای رادار، تئوری آنتنها، ادوات فعال و غیرفعال ریزموج، فرا مواد و نهایتا روشهای عددی در الکترومغناطیس. در گرایش سیستم پزوهشها عمدتا متمرکز بر موارد زیر است: پردازش سیگنالها و ادغام اطلاعات، سنجش از دور، سیستمهای مخابرات بی سیم، تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار، تئوری اطلاعات و کدینگ و همچنین تئوری تخمین و آشکارسازی. این گروه دارای ارتباطات قوی با صنعت بوده و پروزه های متعددی با کارفرمایی شرکت ارتباطات سیار ایران، صنایع الکترونیک شیراز و صنایع مخابراتی ایران به انجام رسانده است. ارزش قراردادهای سابق و فعلی اعضای این گروه حدود سی میلیارد ریال برآورد می شود.