زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# رياضيات مهندسي پيشرفته (اختیاری) اطلس باف زهرا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
# فيبر نوري (اختیاری) غفاري مياب محسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09
# شبكه هاي عصبي (اختیاری) شرافت احمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09
# دايادهاي گرين در الكترو مغناطيس (اختیاری) غفاري مياب محسن دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30
# الكترومغناطيس پيشرفته (اختیاری) فرورقي كيوان کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)
# مدارهاي فعال ريز موج (اختیاری) اطلس باف زهرا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30
# سنجش از دور (اختیاری) قاسمیان یزدی محمد حسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 5 درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: پ 5
# فرآيندهاي تصادفي (اختیاری) سعيدي حميد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.08
# پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته (اختیاری) قاسميان يزدي محمدحسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.09
# شبكه هاي مخابراتي (اختیاری) شرافت احمدرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.09
# تئوري تخمين (اختیاری) عزمي پائيز کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.09 درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: پ 3
# مباحث ويژه (ساختار و طراحي شبكه هاي بي سيم نسل جديد) (اختیاری) مكاري يامچي نادر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.08 درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.09
# مباحث ويژه (آرايه هاي فازي) (اختیاری) فرورقي كيوان دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده) درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: 701 (اتاق شوراي دانشكده)