زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ریز موج 2 (اختصاصی ) زهرا اطلس باف کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# مباحث ویژه (سیستم های فازی) (اختیاری ) مریم ایمانی آرانی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30
# سیستم های مخابرات بی سیم (اختصاصی ) حمید سعیدی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، دو شنبه ، 08:00-09:30
# فیلترهای وفقی (اختیاری ) احمدرضا شرافت دکتری هرهفته، شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00
# آنتن 2 (اختیاری ) بیژن عباسی آرند کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، دو شنبه ، 09:30-11:00
# تئوری پیشرفته مخابرات (اصلی ) پائیز عزمی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، دو شنبه ، 09:30-11:00
# روش های عددی در الکترومغناطیس (اختصاصی ) محسن غفاری میاب کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# مباحث ویژه (الکترومغناطیس پیشرفته 2) (اختیاری ) کیوان فرورقی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، سه شنبه ، 11:00-12:30
# پردازش تصویر (اختیاری ) محمدحسن قاسمیان یزدی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، دو شنبه ، 08:00-09:30
# مباحث ویژه (تخصیص منابع در شبکه های مخابراتی) (اختیاری ) نادر مکاری یامچی دکتری هرهفته، شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، دو شنبه ، 16:30-18:00