متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آمانج مولودی آذر، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: برنامه ریزی بهینه ی نیروگاه مجازی جهت شرکت همزمان در بازارهای انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی

  • عنوان: برنامه ریزی بهینه ی نیروگاه مجازی جهت شرکت همزمان در بازارهای انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی
  • ارائه‌کننده: آمانج مولودی آذر
  • استاد راهنما: دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر پیام تیمورزاده بابلی (دانشگاه: مازندران)
  • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محسن پارسا مقدم
  • مکان: مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شبکه¬های قدرت
  • تاریخ: 97/06/24
  • ساعت: 10:30

چکیده: نفوذ منابع انرژی پراکنده به سیستم قدرت، بویژه نوع تجدیدپذیر آن، در دهه های گذشته رشد چشم¬گیری داشته است. رفتار متناوب نیروگاه¬های تجدیدپذیر را می توان با استفاده از نیروگاه های کنترل پذیر متعادل نمود. این کار با تجمیع نیروگاه های تجدیدپذیر و نیروگاه¬های کنترل¬پذیر در قالب یک نیروگاه واحد به نام نیروگاه مجازی انجام می شود. به علاوه، در سال های اخیر، سیستم انتقال حرارت محلی به دلیل مزایای اقتصادی، زیست¬محیطی و استفاده از نیروگاه¬های CHP با بازدهی بالا رشد سریعی داشته است. در این پایان نامه مسئله¬ی تصمیم¬گیری بهینه ی نیروگاه مجازی در فضای بازارهای دوگانه¬ی انرژی الکتریکی و حرارتی مدلسازی شده است. بهره¬بردار نیروگاه مجازی پس از پیش¬بینی قیمت، پیشنهاد فروش خود را به بازار های روزفروش انرژی الکتریکی و حرارتی ارائه می دهد. نیروگاه مجازی از نیروگاه¬های کنترل¬پذیر مقیاس کوچک، نیروگاه¬های بادی، نیروگاه تولید همزمان برق و گرما، بویلر، ذخیره¬ساز انرژی حرارتی و بارهای کنترل¬ناپذیر تشکیل شده است. عدم¬قطعیت تولید نیروگاه¬های بادی، نوسانات قیمت بازار انرژی الکتریکی و بازار انرژی حرارتی نیز با استفاده از تولید و کاهش سناریو مدلسازی شده است. مسئله به صورت برنامه¬ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط و با هدف بیشینه کردن سود نیروگاه مجازی مدلسازی شده است. محدودیت¬های شبکه نیز در مدلسازی در نظر گرفته شده است. نیروگاه مجازی با شبکه¬ی بالادست و از طریق نقاط مختلف تبادل توان دارد. مدل ارائه شده در دو حالت قطعی و احتمالاتی بررسی شده است. این مدل بر روی قسمت توزیع شبکه¬ی 30 شینه¬ی IEEE اجرا شده است. نتایج حاصل از شبیه¬سازی¬ها تأثیر متقابل بازارهای انرژی الکتریکی و حرارتی بر تصمیمات نیروگاه مجازی و نیز بر سود کوتاه مدت آن را به خوبی نشان داده است.
کلمات کلیدی:  نیروگاه مجازی، نیروگاه¬های مقیاس کوچک، نیروگاه¬های تجدیدپذیر، تولید و کاهش سناریو، بازارهای روزفروش انرژی الکتریکی و حرارتی

20 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 160