متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمّد وفایی‌فر، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم چندحاملی انرژی در حضور منابع انرژی اتّکاناپذیر و پاسخ تقاضا

  • عنوان: بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم چندحاملی انرژی در حضور منابع انرژی اتّکاناپذیر و پاسخ تقاضا
  • ارائه‌کننده: محمّد وفایی‌فر
  • استاد راهنما: دکتر محسن پارسامقدّم
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمّدکاظم شیخ‌الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر پیام تیمورزاده بابلی (دانشگاه: نوشیروانی بابل)
  • مکان: مرکز ملّی مطالعات و برنامه‌ریزی شبکه‌های قدرت
  • تاریخ: 97/09/05
  • ساعت: 13:00

چکیده: در سال‌های اخیر با توجّه به نیاز روزافزون به انواع حامل‌های انرژی و لزوم مواردی همچون قابلیت اطمینان بالا در تامین انرژی مورد نیاز مصارف مختلف و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع انرژی، مفهومی تحت عنوان سیستم چندگانه انرژی مطرح شده است. در این حالت مطالعه همزمان رفتار زیرساخت‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر گشته است. از سویی دیگر اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪّ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺗﻮﺳّﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎي دروﻧﺴﻮز، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪاي در آب و ﻫﻮاي ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﺖﻫﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼشﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﺟﻮّي ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ. بدیهی است که استفاده از خودروهای برقی و منابع انرژی تجدیدپذیر میتواند نقش شایانی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، انتشار گازهای گلخانهای و بهبود مسائل زیستمحیطی ایفا نماید. در این پایاننامه مسئله بهره‌برداری بهینه از سیستم چندحاملی انرژی در حضور منابع انرژی اتّکاناپذیر و پاسخ تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. منابع اصلی انرژی شامل شبکه برق، گازطبیعی، انرژی حرارتی و مزرعه بادی می‌باشند. پارکینگ خودروهای برقی و نیز واحد فتوولتائیک به عنوان نمونه دیگری از منابع اتّکاناپذیر انرژی به سیستم پایه افزوده شده است. منابع عدم قطعیت شامل پیش‌بینی بار، پیش‌بینی قیمت بازارهای انرژی، تولید منابع انرژی تجدیدپذیر و نیز رفتار خودروهای الکتریکی با بکارگیری روش برنامه‌ریزی تصادفی از طریق تولید و کاهش سناریو مدل‌سازی شده اند. مسئله به صورت برنامه‌ریزی آمیخته خطّی- عدد صحیح و با هدف کمینه‌کردن هزینه بهره‌برداری مدل‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از اثربخشی بکارگیری پارکینگ خودروهای الکتریکی و نیز واحد فتوولتائیک در کاهش هزینه کلّی بهره‌برداری از سیستم مطالعاتی است.
کلمات کلیدی: سیستم چندگانه انرژی، بهره‌برداری، خودروهای برقی، واحد فتوولتائیک، برنامه‌ریزی تصادفی.

5 آذر 1397 / تعداد نمایش : 293