متن کامل خبر


 
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها در دانشگاه اصفهان

خلاصه خبر: دانشگاه اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مشترک سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها را در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه 1398 در شهر تاریخی اصفهان برگزار می کنند.

اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﺘﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ به طور مشترک، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ آدرس iot2019.ui.ac.ir مراجعه کنید.

24 آذر 1397 / تعداد نمایش : 166