فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 101
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای دکتری دکتری 50
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 52
فرم شماره 4: فرم مجوز دفاع دکتری دکتری 75
فرم شماره 5: فرم ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 35
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار ارشد کارشناسی ارشد 195
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 121
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 110
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 1: فرم درخواست کمیسیون موارد خاص مشترک 56
فرم شماره 2: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 72
فرم شماره 3: فرم انصراف از تحصیل مشترک 126
فرم شماره 4: فرم تسویه حساب مشترک 247
فرم شماره 8: فرم ارزیابی پیشرفت کار تحقیقاتی مشترک 59
فرم شماره 6: فرم مجوز خروج از کشور مشترک 43
فرم شماره7: فرم درخواست صدور گواهی مشترک 40فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت وام دانشجویان دکتر‌ دکتری 15
فرم شماره 2: مراحل دفاع از رساله دکتری دکتری 76
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری‌ دکتری 105
فرم شماره 4: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری 135
فرم شماره 5: برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری‌ دکتری 4
فرم شماره 6: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور‌‌ دکتری 4
فرم شماره 7: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری (وزارت علوم)‌‌ دکتری 22
فرم شماره 8: برگه گزارش سفر‌ دکتری 19
فرم شماره 9: طرح تحقیق رساله دکتری‌‌‌ دکتری 109
فرم شماره 10: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 93
فرم شماره 11: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه‌‌ دکتری 175
فرم شماره 12: برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری ‌ دکتری 123
فرم شماره 1: فرم گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 147
فرم شماره 2: مراحل تصویب و ثبت پایان نامه کارشناسی ارشد‌ کارشناسی ارشد 119
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع کارشناسی ارشد‌ کارشناسی ارشد 113
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 89
فرم شماره 5: برگه طرح تحقیق پایان نامه ‌ کارشناسی ارشد 221
فرم شماره 1: معرفی نامه پژوهش کل‌ مشترک 21
فرم شماره 2: فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 21
فرم شماره 3: جدول پیوست فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 9
فرم شماره 4: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 105
فرم شماره 5: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه‌‌ مشترک 25
فرم شماره 6: تقاضای تغییر عنوان‌‌ مشترک 102
فرم شماره 7: درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور‌‌ مشترک 6
فرم شماره 8: درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور‌ مشترک 5
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 28
فرم شماره 10: برگه درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک 14
فرم شماره 11: برگه گزارش سه ماهه‌‌‌ مشترک 249
فرم شماره 12: برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 195
فرم شماره 13: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله‌‌‌‌ مشترک 107
فرم شماره 14: نحوه نگارش پایان نامه / رساله‌ مشترک 278
فرم شماره 15: برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 7
فرم شماره 16: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 223
فرم شماره 17: صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 56
فرم شماره 18: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 25
فرم شماره 19: فرم صورتجلسه‌‌‌ مشترک 44
فرم شماره 20: فرم قرارداد‌‌ مشترک 6
فرم شماره 21: فرم هزینه کرد‌‌ مشترک 49
فرم شماره 22: چکیده پایان نامه‌‌ مشترک 74
فرم شماره 23: خلاصه آئین نگارش پایان مشترک 108
فرم شماره 24: فرم انتخاب پایان نامه برتر‌‌ مشترک 29
فرم شماره 25: فرم تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 245
فرم شماره 26: سوگندنامه دانش آموختگان تربیت مدرس مشترک 39فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم انتقال اموال‌ مشترک 7
فرم شماره 2: فرم درخواست خرید‌ مشترک 8
فرم شماره 3: فرم درخواست خودرو‌ مشترک 11
فرم شماره 4: فرم درخواست کالا از انبار‌ مشترک 6
فرم شماره 5: فرم مأموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 6
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 5