حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون اداری و مالی


فاطمه جان احمدی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده
معاون آموزشی


سید مسعود موسوی شفائی

مدیران گروه‌ها


روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا رکن الدین افتخاری
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
تاريخ


فاطمه جان احمدی
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


سیدمحمدعلی حجتی
علوم قرآن و حديث


کاوس روحی برندق
مطالعات زنان


کبری روشن فکر
جامعه شناسی


علی ساعی
علوم تربيتی


سیدمهدی سجادی
جغرافیای طبیعی


سیاوش شایان
سنجش از راه دور


محمد شریفی کیا
علوم سياسی


مسعود غفاری
آموزش زبان انگليسی


غلامرضا کیانی
زبان فرانسه


محمود رضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
روابط بین‌الملل


سید مسعود موسوی شفائی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
باستان شناسی


جواد نیستانی
دروس مدرسی


ناصر نیکوبخت