زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تفاسیر ادبی قرآن کریم (اصلی ) خلیل پروینی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# نقد ادبی (اصلی ) خلیل پروینی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# ادبیات تطبیقی (اختیاری ) خلیل پروینی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00
# آموزش زبان عربی در ایران (اختیاری ) خلیل پروینی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 13:00-15:00
# متون نظم و نثر عربی (1) (پایه ) خلیل پروینی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# شعر معاصر عربی (اصلی ) کبری روشن فکر دکتری
# آموزش زبان عربی برای اهداف ویژه (اختصاصی ) کبری روشن فکر کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی (اصلی ) کبری روشن فکر کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# اندیشه های متفکران مسلمان معاصر درباره زنان و خانواده (اختیاری ) کبری روشن فکر دکتری هرهفته، یک شنبه ، 13:00-15:00
# روش تدریس دستور زبان عربی (اختصاصی ) عیسی متقی زاده کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# مباحث عالی علوم بلاغی (اختیاری ) عیسی متقی زاده دکتری هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید (اصلی ) عیسی متقی زاده کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-17:00
# ادبیات داستانی (اختیاری ) فرامرز میرزائی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# روش تحقیق (جبرانی ) فرامرز میرزائی دکتری هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# مقاله نویسی (اختصاصی ) فرامرز میرزائی کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# اصول ترجمه (اختصاصی ) هادی نظری منظم کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 15:00-17:00
# تحلیل و نقد نثر دوره عباسی (اصلی ) هادی نظری منظم کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# شاهکارهای ادبی جهان (اختیاری ) هادی نظری منظم کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-10:00