زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش تحقیق و ماخذشناسی در آموزش زبان عربی (پایه) عيسي متقي زاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# اصول روان شناسی و کاربرد آن در آموزش زبان عربی (پایه) روح اله رحمتيان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# فقه اللغه العربی (پایه) خليل پرويني کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# شعر دوره معاصر (اختیاری) كبري روشن فكر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# نثر دوره معاصر (اختیاری) فرامرز ميرزائي کارشناسی‌ارشد
# ادبیات تطبیقی (اختیاری) هادي نظري منظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# ادبیات و آموزش زبان عربی (اختیاری) فرامرز ميرزائي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مباحث عالی صرفی و نحوی (اختیاری) عيسي متقي زاده دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# روش تدریس زبان عربی (1): مهارت های شنیدن و گفتن (اختصاصی) مسعود فكري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مباحث علوم بلاغی (اصلی) عيسي متقي زاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# نثر عربی از آغاز تادوره معاصر (اصلی) هادي نظري منظم دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# شعر عربی ازآغاز تا دوره معاصر (اصلی) كبري روشن فكر دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# متون تفسیری قرآن کریم (اصلی) خليل پرويني دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# آموزش زبان عربی برای اهداف ویژه (اختصاصی) مسعود فكري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# اصول ترجمه (اختصاصی) هادي نظري منظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی (اصلی) عيسي متقي زاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# نقد و مکتب ادبی (اصلی) خليل پرويني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# روش تحقیق، مقاله نویسی و سمینار در مسائل ادبی (اصلی) كبري روشن فكر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# تحلیل و نقد شعر دوره عباسی (اصلی) هادي نظري منظم کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# تحلیل و نقد نثر دوره معاصر (اصلی) فرامرز ميرزائي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00