آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه زبان و ادبیات عربی عیسی متقی زاده آقای حسین قدسی دانشکده علوم انسانی، طبقه همکف، آزمایشگاه شماره 4 021-82883669