زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه (اصلی ) نصرت حجازی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# ترجمه نوارو فیلم (2) (اصلی ) نصرت حجازی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:00-15:00
# ارزشیابی و آزمون سازی (اصلی ) روح اله رحمتیان کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:00-15:00
# سنجش و آزمون سازی برای سطوح پیشرفته (اختصاصی ) روح اله رحمتیان دکتری هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00
# ترجمه و معنی شناسی (اصلی ) حمیدرضا شعیری کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00
# تجزیه و تحلیل کلام (اختیاری ) حمیدرضا شعیری کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# برنامه ریزی درسی (اختصاصی ) پریوش صفا دکتری هرهفته، یک شنبه ، 13:00-15:00
# روش تدریس مهارت های زبانی و اداره کلاس (اختصاصی ) پریوش صفا کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:00-15:00
# مقدمه ای بر اصول ترجمه شفاهی (اصلی ) محمود رضا گشمردی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:00-15:00
# فن آوری های نو در آموزش زبان (اختصاصی ) محمود رضا گشمردی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان (اختصاصی ) محمود رضا گشمردی کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# اصول و مبانی نقد ترجمه (اصلی ) رویا لطافتی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 10:00-12:00
# آموزش ادبیات (اختیاری ) رویا لطافتی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# شیوه های تدریس دستور زبان و واژگان (اختیاری ) رویا لطافتی کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00