زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روانشناسی زبان (اختیاری) محمود رضا گشمردي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# تجزیه و تحلیل گفتمان (اختیاری) حميدرضا شعيري دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# آموزش ادبیات (اختیاری) رويا لطافتي دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# کاربرد منظورشناسی در آموزش زبان (اختیاری) پريوش صفا دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# کاربرد متون ادبی در آموزش زبان (اختیاری) رويا لطافتي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی (اصلی) پريوش صفا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# دستور پیشرفته زبان فارسی (اصلی) نصرت حجازي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# دیرینه شناسی ترجمه و آشنایی با ترجمه های تاریخی (اصلی) نصرت حجازي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# مقدمه ای بر اصول ترجمه شفاهی (اصلی) محمود رضا گشمردي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# ترجمه نوار و فیلم (1) (اصلی) نصرت حجازي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# ترجمه و معنی شناسی (اصلی) حميدرضا شعيري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# مقابله و بررسی ترجمه متون ادبی (اصلی) رويا لطافتي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# زبانشناسی و آموزش زبان (اصلی) پريوش صفا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# ارزشیابی و آزمون سازی (اصلی) روح اله رحمتيان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# شیوه های تدریس دستور زبان (اصلی) رويا لطافتي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# نظریه های فراگیری و یادگیری زبان خارجی (اختصاصی) روح اله رحمتيان دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# نظریه ها و روش های آموزش زبان (اختصاصی) روح اله رحمتيان کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# تهیه و تنظیم محتوای درسی (اختصاصی) محمود رضا گشمردي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# روش تحقیق در آموزش زبان (اختصاصی) حميدرضا شعيري کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00