آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه زبان فرنسه پریوش صفا آقای حسین قدسی دانشکده علوم انسانی، طبقه همکف، آزمایشگاه شماره 3 021-82883669