میزان شهریه دانشجویان


 

میزان شهریه دوره‌های شهریه پرداز مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح جداول زیر اعلام می‌شود:

مقطع تحصیلی دوره/نحوه پذیرش شروع به تحصیل جدول شهریه
دکتری (Ph.D) دوره نوبت دوم 1396 مشاهده
دکتری (Ph.D) غیرایرانی هزینه شخصی (غیر بورسیه) 1396 مشاهده
کارشناسی ارشد غیرایرانی هزینه شخصی (غیر بورسیه) 1396 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم 1396 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نیمه‌حضوری 1394 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) 1394 الی 1396 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره پردیس دانشگاهی 1396 مشاهده