اداره امور دانشجویان غیرایرانی


 

امور مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی (غیرایرانی) در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی توسط مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون از طرق زیر انجام می‌شود:

  • از طریق داوطلبان معرفی شده به صورت بورسیه دولتی توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  • مراجعه مستقیم داوطلبان به دانشگاه برای اخذ پذیرش به صورت غیر بورسیه با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی.

شایان ذکر است اطلاعیه پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی وفق ضوابط و مقررات آئین‌نامه ابلاغی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو مصوب شورای دانشگاه تهیه و در زمان مقتضی از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود.