افراد


 
  • منیژه زیبای نظام آباد
  • کارشناس مسئول امور پژوهشی
  • 828873079
  • عبداله کریمی آذر
  • معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
  • 82883267
  • محسن لقمانی
  • کارشناس مسئول امور پژوهشی و مسئول دفتر مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
  • 82883115