فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری دکتری 3
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 1
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 0
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 4
برگه دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 1
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 1
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 1
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 4
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 1
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 11
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 5
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 2
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 3
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 3
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 6
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 2
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 2
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 3
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دانشجویان دکتری دکتری 3
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 15
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 3
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 1
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 3
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 0
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 1
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 0
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 0
برگه گزارش سه ماهه مشترک 3
برگه قرارداد مشترک 0
برگه صورتجلسه مشترک 0
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 1
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 0
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 2
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 0
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 5
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 0
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 4
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 9
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 5
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 6
معرفی‌نامه مشترک 0
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه / رساله مشترک 7
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 2
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 0
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 0
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 0
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 0
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 0
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 1
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 1
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 0
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 0
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 0
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 0
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 0
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 0
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 0
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 0
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 0
برگه سند محضری هیات علمی 0
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 1
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 0
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 1
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 2
برگه شکایت هیات علمی 0
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 6
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 2
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 10
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 2
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0