تأمین مدرک


 

تأمين اطلاعات مورد نياز دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس توسط منابع خارج از كتابخانة مركزي و تأمين اطلاعات مورد نياز ساير پژوهشگران حقيقي و حقوقي كشور از منابع موجود در كتابخانة مركزي  را عهد ه دار می باشد.

تامین مدرک:

گروه تامین مدرک

1- نحوة استفاده از خدمات تأمين مدرك براي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس:
 چنانچه منابع مورد نياز دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، در كتابخانه موجود نباشد، اين پژوهشگران مي توانند با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم سفارش مقاله نسبت به درخواست اطلاعات اقدام كنند. اين منابع شامل موارد ذيل است:
             
منابع مورد نياز ابتدا از طريق كتابخانه هاي داخل كشور و در جريان و یا از طریق سایت سیویلیکا تهيه و در غير اين صورت، با استفاده از سهمية خاص اعضاي هيأت علمي از امكانات سایر کتابخانه های خارج از کشوراستفاده كرده، مدارک را به دست عضو هيأت علمي مي رساند.

واگذاری پایان نامه به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت غیرحضوری و از طریق پست الکترونیکی انجام می گیرد. بدین منظور تکمیل فرم درخواست تکثیر پایان نامه موجود در صفحه وب کتابخانه الزامیست

2 - نحوه استفاده از خدمات تکثیر پایان نامه براي پژوهشگران كشور:
 دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ساير مراكز و دانشگاهها مي توانند با توجه به مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه در مورد تكثير پايان نامه و اختيار داده شده به شوراي پژوهشي جهت تعيين نرخ واگذاري هر صفحه پايان نامه مبلغ ١٠٠٠ ريال براي پایان نامه های  كارشناسي ارشد و ١٥٠٠ ريال براي هر صفحه رساله دكتري تعيين شد كه بايستي مبلغ آن به حساب درآمدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه واريز و یا از طریق سامانه پرداختهای الکترونیکی پرداخت گردد. دانشجویان  سایر دانشگاهها می توانند  با تکمیل   فرم شماره 1 از سه پایان نامه هرکدام تا 20صفحه  و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی می توانند با تکمیل   فرم شماره 3 از سه پایان نامه هرکدام تا 20صفحه درخواست کنند.

لازم به ذكر است درخواستهاي داده شده پس از بررسی از طریق پست الکترونیکی ارسال مي گردد.

حساب مركز تأمين مدرك:
حساب جاري به شمارة ١٤٣٣٩٥٣١٦ بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام "تمركز وجوه درآمدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس"
زمان و ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 15-8

تلفن تماس: 82883797 - 82883212
دورنگار:88220120