متن کامل خبر


 
برنامه زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها

خلاصه خبر: زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان از روز شنبه مورخه 95/5/2 لغايت 95/6/25 تغییر می‌کند.

برنامه سرویس خوابگاه‌ها
زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان ازتاریخ 95/5/2 لغايت 95/6/25 به شرح ذیل می‌باشد و از تاریخ 95/6/27 به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 خداپرست (8،9،12:45) مینی بوس (14:30،16:30،19:30) مینی بوس
2 حیدری (9:45،11،12:20) مینی بوس (13:30،18،20) مینی بوس
3 میر شفیعی* (7:30،9،11،12:15) اتوبوس (13:30،16:30،18:30،21:30) اتوبوس
4 سماء 2 (8،10،13) مینی بوس (14،16،18،20) مینی بوس
5 سماء 3** (9،10:30،12) مینی بوس (13:30،15:30،19) مینی بوس
6 کوثر*** (7:30،8:45) اتوبوس (13،19:30،20:45) اتوبوس
7 فردوسی (7:30،9،11،12:45) اتوبوس (14،16،19) اتوبوس
8 مدرس (7:30،9،10:30،11:30،13) اتوبوس (12:30،14،16:30،19) اتوبوس
9 شهید باقری (8،10،13) اتوبوس (14،15:30،17،20) اتوبوس

*آخرین سرویس بازگشتی خوابگاه میرشفیعی از دانشگاه مینی‌بوس می‌باشد.
**آخرین سرویس بازگشتی خوابگاه سماء 3 از دانشگاه مینی بوس می‌باشد.
***اولین سرویس بازگشتی خوابگاه کوثر از دانشگاه مینی‌بوس می‌باشد.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان در روزهای پنجشنبه به شرح ذیل می‌باشد و از تاریخ 95/6/27 به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 میرشفیعی 9 مینی بوس 17:30 مینی بوس
2 فردوسی 10 مینی بوس 17 مینی بوس
3 مدرس 9 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 زعفرانیه 9 مینی بوس 20 مینی بوس
5 شهیدباقری 8:30 مینی بوس 13:30 مینی بوس

 

زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌های زعفرانیه و بهار در تعطيلات تابستان از روز شنبه  مورخه  95/5/2 لغايت ... به شرح ذیل می‌باشد.

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 بهار (7:15 ،9،11:30، 14) اتوبوس (13:15،15:30،17:30،20) اتوبوس
2 زعفرانیه* (7:30،9،11:30،13) اتوبوس (14،17،19،21:30) اتوبوس

*آخرین سرویس بازگشتی خوابگاه زعفرانیه از دانشگاه مینی‌بوس می‌باشد.

27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2372