متن کامل خبر


 
تغییر در برنامه زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها

خلاصه خبر: با توجه به تغییر ساعت سرویس ایاب و ذهاب اعلام شده، لطفا برای اطلاعات بیشتر از تغییر ساعت رفت و برگشت به مسؤول خوابگاه مربوط ساکن در خوابگاه مراجعه کنید.

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6 مینی بوس 8 اتوبوس
2 6:30 اتوبوس 8:30 اتوبوس
3 7:15 اتوبوس 14 اتوبوس
4 15 اتوبوس 15 اتوبوس
5 15:30 اتوبوس 16 اتوبوس
6 16 اتوبوس 17 اتوبوس
7 16:45 اتوبوس 18 اتوبوس
8 17:30 مینی بوس 19:15 مینی بوس
9 18:15 اتوبوس 20 اتوبوس
10 19 اتوبوس 21 اتوبوس
11 20 مینی بوس 22:10 مینی بوس
12 21 مینی بوس - -

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی در روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6:30 مینی بوس 7:30 اتوبوس
2 8:15 اتوبوس 8 اتوبوس
3 9 اتوبوس 9 اتوبوس
4 10 اتوبوس 10 اتوبوس
5 11 اتوبوس 11 اتوبوس
6 12 اتوبوس 12 اتوبوس
7 13 اتوبوس 13 اتوبوس
8 14 اتوبوس 14 اتوبوس
9 15 اتوبوس 15 اتوبوس
10 16 اتوبوس 16 اتوبوس
11 17 اتوبوس 17 اتوبوس
12 18 اتوبوس 18 اتوبوس
13 19 اتوبوس 19 اتوبوس
14 20 اتوبوس 20 اتوبوس
15     21 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ شهید باقری

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 اتوبوس 14 اتوبوس
2 8:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9:30 اتوبوس 17 اتوبوس
4 10:30 اتوبوس 18:30 اتوبوس
5 11:30 اتوبوس 20 مینی بوس
6 - - 21:30 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ شهید حیدری

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:40 مینی بوس 14:30 اتوبوس
2 9:15 اتوبوس 16 مینی بوس
3 11:30 اتوبوس 21 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ شهید خداپرست

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 مینی بوس 14 مینی بوس
2 8:10 مینی بوس 17 مینی بوس
3 11 مینی بوس 20 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ کوثر دختران

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 اتوبوس (کشاورزی) 13 مینی بوس
2 7:30 اتوبوس 17:20 مینی بوس
3 8:45 اتوبوس 19:30 مینی بوس
4 - اتوبوس 20:45 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ سماء 2 و 3

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 اتوبوس 14 اتوبوس
2 8:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9:30 اتوبوس 17 اتوبوس
4 10:30 اتوبوس 18:30 اتوبوس
5 11:30 اتوبوس 20 مینی بوس
6 - - 21:30 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ شهید مدرس

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7 اتوبوس 13 اتوبوس
2 8 اتوبوس 14 اتوبوس
3 9 اتوبوس 15:30 اتوبوس
4 9:30 اتوبوس 17 اتوبوس
5 10:30 اتوبوس 18:15 اتوبوس
6 11:30 اتوبوس 19:45 اتوبوس
7 12:30 اتوبوس 22 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ میرشفیعی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7 اتوبوس 14 اتوبوس
2 7:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 11:30 اتوبوس 20 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ فردوسی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7 اتوبوس 14 اتوبوس
2 7:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 11:30 اتوبوس 20 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ بهار

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7 اتوبوس 14 اتوبوس
2 7:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 11:30 اتوبوس 20 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ پرورش

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 مینی بوس 14 مینی بوس
2 9 مینی بوس 17:30 مینی بوس
3 11:30 مینی بوس 20 مینی بوس

 

25 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 5353