متن کامل خبر


 
طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، محاسبه هزینه ترم 10 برای دانشجویان دکتری و ترم 6 برای دانشجویان کارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه 2 برابر مدت مجاز می‌باشد

خلاصه خبر: اگر به خوابگاه نیاز نمی‌باشد نسبت به تحویل اتاق اقدام شود.

به استناد مجموع قوانین و مقررات صندوق رفاه مهلت سکونت دانشجویان مقطع دکتری پایان ترم هشتم تحصیلی و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پایان ترم چهارم تحصیلی می‌باشد و همچنین هزینه تمدید سکونت در ترم نهم  برای  مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع کارشناسی ارشد بصورت عادی محاسبه می‌گردد.
نکته خیلی مهم:

  1. طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، محاسبه هزینه ترم 10 برای دانشجویان دکتری و ترم 6 برای دانشجویان کارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه 2 برابر مدت مجاز  می‌باشد.
  2. دانشجویانی ورودی 94 کارشناسی ارشد و ورودی دکتری 92  که از ابتدای ترم (96/11/16) به مدت 10 روز در خوابگاه حضور داشته باشند، هزینه خوابگاه آنان تا پایان ترم به تاریخ 97/04/15 محاسبه می‌گردد.
  3. لذا اگر به خوابگاه نیاز نمی‌باشد نسبت به تحویل اتاق اقدام شود.

در صورت دفاع از پایان نامه  و یا عدم نیاز به خوابگاه باید نسبت به تخلیه و تحویل اتاق به شرح ذیل اقدام  نمایند:

  1. اخذ  فرم تحویل و تخلیه از اداره خوابگاه‌ها (امور مجردی) در ساختمان مدیریت دانشجویی  واقع در ساختمان خوارزمی طبقه اول (دختران اتاق شماره  112 و پسران اتاق شماره 115) تکمیل و تحویل به واحد مربوطه  
  2. تخلیه کلیه وسایل شخصی از خوابگاه

بدیهی است دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه  طوری برنامه ریزی نمایند که هزینه ترم اضافی سکونت برای آنان محاسبه نگردد.

23 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 873