متن کامل خبر


 
برنامه زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌های دانشجویی منتشر شد

خلاصه خبر:

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6:10 مینی بوس 8 اتوبوس
2 6:30 مینی بوس 8:30 اتوبوس
3 7:15 اتوبوس 14 اتوبوس
4 15 اتوبوس 15 اتوبوس
5 15:30 اتوبوس 16 اتوبوس
6 16 اتوبوس 17 اتوبوس
7 16:45 اتوبوس 18 اتوبوس
8 17:30 مینی بوس 19:15 مینی بوس
9 18:10 اتوبوس 20 اتوبوس
10 19 اتوبوس 21 اتوبوس
11 20 مینی بوس 22:10 مینی بوس
12 21 مینی بوس - -

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی در روزهای پنج شنبه

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6:30 مینی بوس 7:30 اتوبوس
2 8:15 اتوبوس 8 اتوبوس
3 9 اتوبوس 9 اتوبوس
4 10 اتوبوس 10 اتوبوس
5 11 اتوبوس 11 اتوبوس
6 12 اتوبوس 12 اتوبوس
7 13 اتوبوس 13 اتوبوس
8 14 اتوبوس 14 اتوبوس
9 15 اتوبوس 15 اتوبوس
10 16 اتوبوس 16 اتوبوس
11 17 اتوبوس 17 اتوبوس
12 18 اتوبوس 18 اتوبوس
13 19 اتوبوس 19 اتوبوس
14 20 اتوبوس 20 اتوبوس
15 - - 21 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌های دانشکده کشاورزی در روزهای جمعه و تعطیل


ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 6:30 مینی بوس 7:30 مینی بوس
2 8:15 مینی بوس 8 مینی بوس
3 9 مینی بوس 9 مینی بوس
4 10 مینی بوس 10 مینی بوس
5 11 مینی بوس 11 مینی بوس
6 12 مینی بوس 12 مینی بوس
7 13 مینی بوس 13 مینی بوس
8 14 مینی بوس 14 مینی بوس
9 15 مینی بوس 15 مینی بوس
10 16 مینی بوس 16 مینی بوس
11 17 مینی بوس 17 مینی بوس
12 18 مینی بوس 18 مینی بوس
13 19 مینی بوس 19 مینی بوس
14 20 مینی بوس 20 مینی بوس
15 - - 21 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ باقری

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 اتوبوس 14 اتوبوس
2 8:30 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 9:30 اتوبوس 17 اتوبوس
4 10:30 اتوبوس 18:30 اتوبوس
5 11:30 اتوبوس 20 مینی بوس
6 13 اتوبوس 21:30 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ حیدری

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 8:10 مینی بوس 13:30 اتوبوس
2 11 مینی بوس 15:20 مینی بوس
3 12:25 مینی بوس 18:10 مینی بوس
4 - اتوبوس 20:10 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ خداپرست

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:35 مینی بوس 14:10 مینی بوس
2 9 مینی بوس 16:45 مینی بوس
3 12:40 مینی بوس 19:10 مینی بوس
4 - مینی بوس 21:30 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ زعفرانیه

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:10 اتوبوس 13:15 اتوبوس
2 8 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 8:50 اتوبوس 18 اتوبوس
4 10 اتوبوس 20 اتوبوس
5 11:30 اتوبوس 22 مینی بوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌سماء 2 و 3

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 اتوبوس 14 اتوبوس
2 9 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 10:30 اتوبوس 17 اتوبوس
4 11:30 اتوبوس 18:30 اتوبوس
5 13 اتوبوس 20 اتوبوس
6 - - 21:30 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه شهید مدرس

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:15 اتوبوس 13 اتوبوس
2 8 اتوبوس 14 اتوبوس
3 9 اتوبوس 15:30 اتوبوس
4 9:30 اتوبوس 17 اتوبوس
5 10:30 اتوبوس 18:15 اتوبوس
6 11:30 اتوبوس 19:45 اتوبوس
7 12:30 اتوبوس 22 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ میرشفیعی

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7 اتوبوس 13:30 اتوبوس
2 9 اتوبوس 15:30 اتوبوس
3 10 اتوبوس 17:30 اتوبوس
4 11 اتوبوس 19:30 اتوبوس
5 12:15 اتوبوس 21:30 اتوبوس

 

برنامه زمانبندی سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ پرورش دختران

ردیف ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 7:30 مینی بوس 15:30 مینی بوس
2 8:45 مینی بوس 17:30 مینی بوس
3 11:30 مینی بوس 20 مینی بوس

 

4 مهر 1397 / تعداد نمایش : 3546