معاون دانشجویی


 

معاون دانشجویی
دکتر مسعود رضائی


معاونین دانشجویی دوره‌های قبل

دکتر محمدرضا اصلاحچی

دکتر محمدرضا اصلاحچی
از سال 89 تا سال 98

 دکتر محمدحسین یادگاری

دکتر محمدحسین یادگاری
از سال 84 تا سال 89

 دکتر عیسی محمدی

دکتر عیسی محمدی
از سال 81 تا سال 84

 دکتر اردشیر ملکی مقدم

دکتر اردشیر ملکی مقدم
از سال 78 تا سال 81

 دكتر حسينعلي بهرامي

دكتر حسينعلي بهرامي
از سال 76 تا سال 78

 دکتر صادق خلیلیان

دکتر صادق خلیلیان
از سال 75 تا سال 76

دکتر سیدرضا میرفخرایی

دکتر سیدرضا میرفخرایی
از سال 74 تا سال 75

 دکتر سید خلاق میرنیا

دکتر سید خلاق میرنیا
از سال 73 تا سال 74

دکتر حسینعلی بهرامی

دکتر حسینعلی بهرامی
از سال 68 تا سال 73

 دکتر محسن وفایی

دکتر محسن وفایی
از سال 67 تا سال 68

 دکتر عباس اسماعیلی ساری

دکتر عباس اسماعیلی ساری
از سال 66 تا سال 67

 دکتر محمد تقی‌خانی

دکتر محمد تقی‌خانی
از سال 65 تا سال 66