افراد


 
 • محمد خادمی زارع
 • مدیر امور دانشجویی
 • 82883029 , 3129
 • نادر شجاعی
 • معاون مدیر امور دانشجویی
 • 82883029 , 3129
 • هادی عبدالمالکی
 • کارشناس وام‌های صندوق وزارت علوم
 • 82885085
 • محمد آدینه
 • متصدی امور عمومی
 • 82883011
 • رمضانعلی اکبری
 • ناظر آشپزخانه
 • 82883087
 • زیبا اکرامی
 • متصدی امور بایگانی
 • 82884053
 • حسن بابایی
 • متصدی خوابگاه متاهلی
 • 82883297
 • رقیه پربار
 • کارشناس مسئول تسویه حساب وام‌های دانشجویان وزارت علوم
 • 82883283
 • آسیه پربار
 • کارشناس بورس و تسویه حساب وام‌های دانشجویان وزارت علوم
 • 82883283
 • مجید حق دوستی
 • رئیس اداره خدمات دانشجویی
 • 82884163
 • محمد سعیدی
 • متصدی وام‌های صندوق وزارت علوم
 • 82883289
 • سبزعلی شاه‌آبادی
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • هادی شاهینی
 • مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی
 • 82883029 , 3129
 • سیدکاظم طباطبایی
 • متصدی خوابگاه‌های برادران
 • 82883285
 • یوسف ظهیریان
 • متصدی خوابگاه‌های برادران
 • 82883285
 • فریدون علیجانی
 • رئیس اداره خوابگاه‌ها
 • 82883177
 • ماندانا فرهنگ
 • کارشناس مسئول تسویه حساب وام‌های مربوط به دانشجویان دانشکده پزشکی
 • 82884032
 • مسعود قربانی
 • کارشناس تسویه حساب خوابگاه‌های وزارت بهداشت
 • 82884089
 • بشیر قربانی
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • محمد گلستانی
 • رئیس تاسیسات و امور عمومی
 • 82883771 , 3788
 • حمید لرز زارع
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • وحید محسنی
 • مسئول اموال خوابگاهی
 • 82883011
 • صدیقه ملکشاهی
 • کارشناس خوابگاه‌های خواهران
 • 82883176
 • معصومه سادات میری
 • کارشناس تسویه حساب خوابگاه‌های وزارت علوم
 • 82883772
 • علی‌اصغر ناظمی
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • مصطفی ناظمی
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • محسن نقره‌ای
 • متصدی تاسیسات خوابگاهی
 • 82883770
 • مهناز نورعلیشاهی
 • کارشناس تغذیه
 • 82883070
 • رضوانه نیک پور
 • متصدی خوابگاه‌های خواهران
 • 82883176