ارتباط با ما


 

bulletاداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شهید مطهری، روبروی دفتر روابط عمومی، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • تلفن: 82884186 ، 82883112
  • دورنگار:
  • Email: moavendf@modares.ac.ir