نشریات دانشجویی


 
  • هماهنگی برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • بررسی درخواست متقاضیان صدور مجوز انتشار نشریات دانشجویی
  • پیگیری امور اجرایی و چاپ نشریات دانشجویی
  • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشجویی و شیوهنامه‌ها
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی
  • برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات
  • ارزیابی و شناسایی نشریات برتر جهت شرکت در جشنواره کشوری نشریات دانشجویی

bulletدستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

bulletفرم درخواست صدور مجوز نشريات دانشگاهي؛ (سردبير)

bulletفرم درخواست صدور مجوز نشريات دانشگاهي؛ (صاحب امتياز)

bulletفرم درخواست صدور مجوز نشريات دانشگاهي؛ (مدير مسئول)


مشخصات مدیران مسئول یا سردبیر نشریه