افراد


 
ردیف نـام نام خانـوادگـی محل خدمت فعلی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 غلامرضا خاكسار امور مالی مدیریت امورمالی 3150 مدیر امور مالی
2 سیداحمد پورطباطبائی امور مالی مدیریت امورمالی 3194 معاون مدیر امور مالی
3 جاوید  جلالی فرد امور مالی مدیریت امورمالی 3150 متصدی امور دفتری
4 سیدصفدر دریاباری امور مالی مدیریت امورمالی 4143 متصدی امور دفتری و بایگانی
5 هاجر شهریان امور مالی مدیریت امورمالی 4143 متصدی امور دفتری و بایگانی
6 مرضیه پژوهش امور مالی مدیریت امورمالی 3150 مسئول دفتر
7 پروانه صحرانورد امور مالی اداره حسابداری 3136 رییس اداره حسابداری 
8 محمد روستائی امور مالی اداره حسابداری 4140 کارشناس
9 محمد طاهرخانی امور مالی اداره حسابداری 4080 کارشناس امور مالی
10 معصومه عباس آبادی امور مالی اداره حسابداری 3265 کارشناس امور قراردادها
11 شـاپور اسمی صائین امور مالی اداره حسابداری 3012 حسابدار
12 محمدهاشم جانجانی امور مالی اداره رسیدگی به اسناد 3021 حسابدار 
13 معصومه مصلح امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 3035 رییس اداره درآمدها
14 رسول غلامدخت ماهر امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 3135 رییس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها
15 طیبه حیاتی امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 4143 متصدی امور دفتری و بایگانی 
16 سعید علیزاده امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 3135  حسابدار
17 مهری نمازی یوسفی امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 4140 حسابدار 
18 علیرضا اکبری جوکار امور مالی اداره اعتبارات وتنظیم حسابها 4029 حسابدار 
19 حسام پورشیخی مریان امور مالی اداره اموال 4045 متصدی امور اموال
20 عادل نادرزاده مهربان امور مالی اداره اموال 3201 رییس اداره اموال
21 عباس طیبی نیاركی امور مالی اداره اموال 3012 کارشناس
22 حسن راسخ امور مالی اداره اموال 3275 امین اموال 
23 صمـد زابلی آذر امور مالی اداره اموال 4045 امین اموال 
24 اعظم مخدوی قره بلاغ امور مالی حقوق و دستمزد 3194 حسابدار
25 منیرسادات رازیان امور مالی واحد دریافت و پرداخت 4080 حسابدار 
26 عباس قاسمی امور مالی   3012 حسابدار