آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه سازماندهی و تشکیلات سایر
دستورالعمل ارسال پیشنویس استاد/سایر
دستورالعمل کارتابل نامه استاد/سایر
دستورالعمل کارتابل پیشنویس استاد/سایر
دستورالعمل اضافه کردن سازمانهای مرتبط استاد/سایر
دستورالعمل ثبت نامه دریافتی (دبیرخانه ها) استاد/سایر
دستورالعمل ثبت نامه ارسالی (دبیرخانه ها) استاد/سایر
دستور العمل تنظيمات اتوماسيون اداري ديدگاه استاد/سایر
طرح جامع آموزش کارکنان1 استاد/سایر
طرح جامع آموزش کارکنان2 استاد/سایر