حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون آموزشی


میریلا احمدی
معاون اداری و مالی


فاطمه جان احمدی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده

مدیران گروه‌ها


روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا ركن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا ركن الدین افتخاری
آموزش زبان انگليسی


رامین اكبری
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
تاريخ


فاطمه جان احمدی
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


سید محمدعلی حجتی
دروس مدرسی


محمد علی خلیلی اردكانی
علوم قرآن و حديث


كاوس روحی برندق
مطالعات زنان


كبری روشن فكر
جامعه شناسی


علی ساعی
علوم تربيتی


سید مهدی سجادی
جغرافیای طبیعی


سیاوش شایان
سنجش از راه دور


محمد شریفی كیا
علوم سياسی


ابوالفضل شكوری
زبان فرانسه


محمودرضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
روابط بین‌الملل


سید مسعود موسوی شفائی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
باستان شناسی


جواد نیستانی