حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


غلامحسین غلامحسین زاده
معاون اداری و مالی


فاطمه جان احمدی
معاون پژوهشی


عیسی متقی زاده
معاون آموزشی


سید مسعود موسوی شفائی

مدیران گروه‌ها


روانشناسی


پرویز آزادفلاح
تربيت بدنی


محمد احسانی
جغرافيا و برنامه‌ریزی روستایی


عبدالرضا ركن الدین افتخاری
جغرافيا و برنامه‌ریزی شهری


عبدالرضا ركن الدین افتخاری
زبان و ادبيات فارسی


سعید بزرگ بیگدلی
تاريخ


فاطمه جان احمدی
جغرافیای سیاسی


محمدرضا حافظ نیا
فلسفه، حکمت و منطق


سید محمدعلی حجتی
علوم قرآن و حديث


كاوس روحی برندق
مطالعات زنان


كبری روشن فكر
جامعه شناسی


علی ساعی
علوم تربيتی


سید مهدی سجادی
جغرافیای طبیعی


سیاوش شایان
سنجش از راه دور


محمد شریفی كیا
علوم سياسی


مسعود غفاری
آموزش زبان انگليسی


غلامرضا كیانی
زبان فرانسه


محمودرضا گشمردی
زبان‌شناسی


ارسلان گلفام
زبان روسی


محمدرضا محمدی
روابط بین‌الملل


سید مسعود موسوی شفائی
زبان و ادبيات عرب


فرامرز میرزائی
باستان شناسی


جواد نیستانی
دروس مدرسی


ناصر نیكوبخت