متن کامل خبر


 
دفاعیات تیرماه 1397

خلاصه خبر: 16 مورد دفاعیات تیر ماه دانشکده علوم پایه

1- عنوان  : توسعه روش هاي تفكيك منحني در راستاي طبقه بندي و تفكيك داده هاي كروماتوگرافي مجهز به طيف سنج جرمي در مطالعات متابولوميكس

استاد راهنما: دکتر احمد مانی

نام دانشجو :عاطفه کنگی نژاد

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع: 9/4/97

روز :شنبه

ساعت :14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

2- عنوان :استخراج آلاينده هاي آلي و گونه شناسي يونهاي فلزي با استفاده از ريز استخراج بر پايه ي فيبرهاي متخلخل توخالي

استاد راهنما: دکتر یداله یمنی

نام دانشجو :مهناز نوظهور یزدی

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع: 6/4/97

روز :چهارشنبه

ساعت :15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

3- عنوان :طراحي و ساخت حسگرهاي الكترو شيميايي و اپتو الكترو شيميايي بر پايه ي پليمرهاي هادي نانو ساختار براي آشكار سازي  مواد منفجره

استاد راهنما: دکتر نادر علیزاده مطلق

نام دانشجو :آرش قورچیان

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع: 13/4/97

روز :چهار شنبه

ساعت :14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

4- عنوان : سنتزسيستم هاي اسپيرو هتروسيكل كايرال از هسته دوست هاي دو دندانه و سيانوچالكون ها

استاد راهنما: دکتر عیسی یاوری

نام دانشجو :عالیه خواجه خضری

مقطع :دکتری

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 17/4/97

روز :یکشنبه

ساعت :10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

5- عنوان : مدل دو هيگز دوگانه

استاد راهنما: شاهرخ پرویزی

نام دانشجو :حمزه قاسمی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته : فیزیک ذرات بنیادی

تاریخ دفاع: 13/4/97

روز :چهار شنبه

ساعت :11

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

6- عنوان : ساخت ومشخصه یابی نانوورقه های دو بعدی به روش انباشت بخار شیمیایی  (CVD)  وبررسی احتمال بروز خصلت مغناطیسی

استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی

نام دانشجو :رقیه دهقان

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک جامدات

تاریخ دفاع: 12/4/97

روز :سه شنبه

ساعت :9 صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

7- عنوان : استفاده از حلال فرا زود گداز  بعنوان حلالي سبز براي تهيه نانو كاتاليست ها و واكنش هاي آلي»

استاد راهنما: دکتر اکبر حیدری

نام دانشجو :جمشید آذرنیا مهربان

مقطع :دکتری

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 12/4/97

روز :سه شنبه

ساعت :10 صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

8- عنوان :ساخت ومشخصه یابی نانو ورقه های دو بعدی به روش ورقه برداری شیمیایی وبررسی احتمال بروز خصلت مغناطیسی

استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی

نام دانشجو :مهرانه مرادی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک جامدات

تاریخ دفاع: 12/4/97

روز :سه شنبه

ساعت :14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

9- عنوان : تثبيت بازهاي برتر آلي ( گوانيدين, آميدين, فسفازين) بر روي نانو ذرات ابر پارامغناطيسي و بررسي نقش كاتاليزوري آنها در محيط مايي

استاد راهنما: دکتر اکبر حیدری

نام دانشجو :سحر بابازاده

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 12/4/97

روز :سه شنبه

ساعت :13

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

10- عنوان : سنتز نانوكاتاليزورهاي اصلاح شده گرافن اكسيد ابرپارامغناطيسي و كاربرد آنها در واكنش هاي آلي

استاد راهنما: دکتر اکبر حیدری

نام دانشجو :سمیرا صادقی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 12/4/97

روز :سه شنبه

ساعت :9 صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

11- عنوان  : مدلهاي سيگماي غيرخطي ابرمتقارن و جوابهاي ساليتوني آنها

استاد راهنما: دکتر رضا عباسپور

نام دانشجو :مهدی قنادی مراغه

مقطع :ارشد

رشته :فیزیک ذرات بنیادی

تاریخ دفاع: 13/4/97

روز :چهارشنبه

ساعت :16

مکان : اتاق 3102

12- عنوان  : مدل استاندارد ابر متقارن كمينه وبررسي پيامدهاي آن در فيزيك ذرات

استاد راهنما:دکتر علی ایمان پور

نام دانشجو :تورج قدیمی

مقطع :ارشد

رشته :فیزیک ذرات بنیادی

تاریخ دفاع: 13/4/97

روز :چهارشنبه

ساعت :14

مکان : اتاق 3102

13- عنوان  :ارائه الگوي تحليل ريزش هاي سنگي ناشي از زلزله با استفاده از روش هاي عصبي- فازي ورگرسيون لجستيك

استاد راهنما: دکتر علی ارومیه ای

نام دانشجو :وحید باقری سرای

مقطع :دکتری

رشته :زمین شناسی مهندسی

تاریخ دفاع: 30/4/97

روز :شنبه

ساعت :15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

14- عنوان  : سنتز و شناسايي ليگاندهاي دي تيو فسفر و كمپلكس هاي آن با فلز نيكل و پالاديوم  وبررسي فعاليت كمپلكس‌ها به عنوان كاتاليست در واكنش كوپلينگ C-C

استاد راهنما:دکتر خدایار قلیوند

نام دانشجو :سارا احمدی قزل دشتی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع: 23/4/97

روز : شنبه

ساعت :11

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

15- عنوان  : تحلیل ساختاری ولرزه ساختی منطقه آوج

استاد راهنما:دکترسعید معدنی پور

نام دانشجو :سعید اسلامی فارسانی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی تکتونیک

تاریخ دفاع: 24/4/97

روز : یکشنبه

ساعت :9

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

16- عنوان :الگوی تکامل  ساختاری شمال طالقان

استاد راهنما:دکترسعید معدنی پور

نام دانشجو :توحید خسرو بیگی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی تکتونیک

تاریخ دفاع: 24/4/97

روز : یکشنبه

ساعت : 30/10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 508