آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فیزیوتراپی فرید بحرپیما فیزیوتراپی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی صدیقه کهریزی فیزیوتراپی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی گیتی ترکمان فیزیوتراپی استاد مشاهده مشاهده
آمار زیستی محمد غلامی فشارکی آمار زیستی استادیار مشاهده مشاهده
آمار زیستی علی اکبر راسخی آمار ریاضی-استنباط استادیار مشاهده مشاهده
آمار زیستی ابراهیم حاجی زاده آمار زیستی استاد مشاهده مشاهده
آمار زیستی انوشیروان کاظم نژادلیلی آمار زیستی استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت صدیقه السادات طوافیان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت شمس الدین نیکنامی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت فضل اله غفرانی پور آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت علیرضا حیدرنیا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت فرخنده امین شکروی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی محمدسعید دایر پاتولوژی حشرات استادیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی مجید پیرستانی انگل شناسی استادیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی جاوید صدرائی انگل شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی فاطمه غفاری فر انگل شناسی استاد مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی عبدالحسین دلیمی اصل انگل شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنیشناسی پزشكی علی اکبر پورفتح اله ایمنی شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنیشناسی پزشكی سیدمحمد موذنی ایمنی شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنیشناسی پزشكی احمد زواران حسینی ایمنی شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنیشناسی پزشكی زهیر صراف ایمنیشناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنیشناسی پزشكی معصومه ابتکار ایمنیشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری نجمه تهرانیان فیزیولوژی استادیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری سعیده ضیائی زنان وزایمان استاد مشاهده مشاهده
بهداشت باروری لیدا مقدم بنائم بهداشت مادر و کودک دانشیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری می نور لمیعیان میاندوآب آموزش بهداشت دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی محمد تقی خانی آزمایشگاه تشخیص پزشکی – بیوشیمی بالینی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی عباس صاحبقدم لطفی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی فاطمه صغری کرمی تهرانی بیوشیمی و بیولوژی - سرطان استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی سیده زهرا بطحائی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی عبدالامیر علامه بیوشیمی – بیو لوژی ملکولی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی سیدعلیرضا مصباح نمین بیو شیمی بالینی – تشخیص مولکولی و ژنتیک مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
بیولوژی تولید مثل مژده صالح نیا علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
بیولوژی تولید مثل منصوره موحدین علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
بیولوژی تولید مثل مجتبی رضازاده ولوجردی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
بیولوژی تولید مثل تقی طریحی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
پرستاری منیره انوشه آموزش بهداشت دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری سیما محمدخان کرمانشاهی پرستاری کودکان دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری فضل اله احمدی داخلی جراحی استاد مشاهده مشاهده
پرستاری عیسی محمدی زیدی داخلی جراحی استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری حسن ناوی پور مدیریت پرستاری استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری ربابه معماریان داخلی جراحی استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری زهره ونکی مدیریت پرستاری دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری فاطمه الحانی آموزش بهداشت دانشیار مشاهده مشاهده
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون نفیسه بحیرائی مهندسی بافت استادیار مشاهده مشاهده
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون سعید آب رون هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی فاطمه رهبری زاده زیست فناوری پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی محمدجواد رسائی زیست فناوری پزشکی استاد مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی مهدی فروزنده مقدم زیست فناوری پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی حسین عبدل تهرانی زیست فناوری پزشکی استادیار مشاهده مشاهده
ژنتیك پزشكی مهرداد نوروزی نیا ژنتیك پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیك پزشكی حسین مزدارانی ژنتیك پزشكی استاد مشاهده مشاهده
ژنتیك پزشكی مسعود گرشاسبی ژنتیک انسانی مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
ژنتیك پزشكی شیرین شهبازی ژنتیك پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیك پزشكی محمدتقی اکبری ژنتیك پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم تشریحی مژده صالح نیا علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی منصوره موحدین علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی تقی طریحی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی مجتبی رضازاده ولوجردی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی سعید آب رون هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی مهندسی پزشکی استاد مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی حسین رجبی فیزیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی منیژه مختاری دیزجی فیزیک پزشکی استاد مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی بیژن هاشمی ملایری فیزیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سیدجواد میرنجفی زاده فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سهراب حاجی زاده فیزیولوژی قلب و گردش خون استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی محمد جوان فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی یعقوب فتح الهی ننه کران فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سعید سمنانیان فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
مهندسی بافت سعید کاویانی مهندسی بافت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بافت مسعود سلیمانی مهندسی بافت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بافت سعید آبرون مهندسی بافت دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بافت نفیسه بحیرایی مهندسی بافت استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای علی خوانین بهداشت حرفه ای دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای حسن اصیلیان مهابادی بهداشت حرفه ای دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای سیدباقر مرتضوی بهداشت حرفه ای استاد مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت محیط عباس رضایی میکروبیولوژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت محیط سیدغلامرضا موسوی مهندسی بهداشت محیط استاد مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی طراوت بامداد ویروس شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی حوریه سلیمانجاهی ویروس شناسی استاد مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی مهرداد روانشاد ویروس شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی فرزانه صباحی ویروس شناسی استاد مشاهده مشاهده