آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آمار زیستی انوشیروان کاظم نژادلیلی آمار زیستی استاد مشاهده مشاهده
آمار زیستی ابراهیم حاجی زاده آمار زیستی استاد مشاهده مشاهده
آمار زیستی علی اکبر راسخی آمار ریاضی-استنباط استادیار مشاهده مشاهده
آمار زیستی محمد غلامی فشارکی آمار زیستی استادیار مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت وارتقای سلامت علیرضا حیدرنیا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت وارتقای سلامت فضل اله غفرانی پور آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت وارتقای سلامت شمس الدین نیکنامی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت وارتقای سلامت فرخنده امین شکروی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش بهداشت وارتقای سلامت صدیقه السادات طوافیان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی عبدالحسین دلیمی اصل انگل شناسی استاد مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی فاطمه غفاری فر انگل شناسی استاد مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی جاوید صدرائی انگل شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی مجید پیرستانی انگل شناسی استادیار مشاهده مشاهده
انگل شناسی پزشکی محمدسعید دایر پاتولوژی حشرات استادیار مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی معصومه ابتکار ایمنیشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی سیدمحمد موذنی ایمنیشناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی زهیر صراف ایمنی شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی علی اکبر پورفتح اله ایمنیشناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی احمد زواران حسینی ایمنی شناسی استاد مشاهده مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی سارا صعودی ایمنیشناسی استادیار مشاهده مشاهده
باکتری شناسی پزشکی شهین نجارپیرایه باکتری شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باکتری شناسی پزشکی اشرف محبتی مبارز باکتری شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باکتری شناسی پزشکی امین طالبی بزمین آبادی باکتری شناسی استادیار مشاهده مشاهده
باکتری شناسی پزشکی بی تا بخشی باکتری شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری می نور لمیعیان میاندوآب آموزش بهداشت دانشیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری لیدا مقدم بنائم بهداشت مادر و کودک دانشیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری نجمه تهرانیان فیزیولوژی استادیار مشاهده مشاهده
بهداشت باروری سعیده ضیائی زنان وزایمان استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی محمد تقی خانی آزمایشگاه تشخیص پزشکی – بیوشیمی بالینی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی عباس صاحبقدم لطفی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی فاطمه صغری کرمی تهرانی بیوشیمی و بیولوژی - سرطان استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی سیده زهرا بطحائی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی عبدالامیر علامه بیوشیمی – بیو لوژی ملکولی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بالینی سیدعلیرضا مصباح نمین بیو شیمی بالینی – تشخیص مولکولی و ژنتیک مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری فضل اله احمدی داخلی جراحی استاد مشاهده مشاهده
پرستاری فاطمه الحانی آموزش بهداشت پرستاری کودکان دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری منیره انوشه آموزش بهداشت -بهداشت جامعه دانشیار مشاهده مشاهده
پرستاری سیما محمدخان کرمانشاهی پرستاری کودکان استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری ربابه معماریان داخلی جراحی استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری عیسی محمدی داخلی جراحی استاد مشاهده مشاهده
پرستاری حسن ناوی پور مدیریت پرستاری استادیار مشاهده مشاهده
پرستاری زهره ونکی مدیریت پرستاری دانشیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی محمدجواد رسائی زیست فناوری پزشكی استاد مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی مهدی فروزنده مقدم زیست فناوری پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی حسین عبدل تهرانی زیست فناوری پزشكی استادیار مشاهده مشاهده
زیست فناوری پزشکی فاطمه رهبری زاده زیست فناوری پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک پزشکی حسین مزدارانی ژنتیک پزشکی استاد مشاهده مشاهده
ژنتیک پزشکی محمدتقی اکبری ژنتیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک پزشکی مهرداد نوروزی نیا ژنتیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک پزشکی شیرین شهبازی ژنتیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک پزشکی مسعود گرشاسبی ژنتیک انسانی مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
علوم تشریحی مژده صالح نیا علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی منصوره موحدین علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی تقی طریحی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم تشریحی مجتبی رضازاده ولوجردی علوم تشریحی استاد مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سلولی کاربردی سعید آب رون هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی حسین رجبی فیزیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی بیژن هاشمی ملایری فیزیک پزشکی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی منیژه مختاری دیزجی فیزیک پزشکی استاد مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی مرضیه نظام زاده فیزیک پزشکی مشاهده مشاهده
فیزیک پزشکی سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی مهندسی پزشکی استاد مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی صدیقه کهریزی فیزیوتراپی دانشیار مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی گیتی ترکمان فیزیوتراپی استاد مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی فرید بحرپیما فیزیوتراپی استادیار مشاهده مشاهده
فیزیوتراپی رویا روانبد فیزیوتراپی استادیار مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سعید سمنانیان فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی یعقوب فتح الهی ننه کران فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی محمد جوان فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سهراب حاجی زاده فیزیولوژی قلب و گردش خون استاد مشاهده مشاهده
فیزیولوژی سیدجواد میرنجفی زاده فیزیولوژی اعصاب استاد مشاهده مشاهده
قارچ شناسی پزشکی محمدحسین یادگاری قارچ شناسی پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
قارچ شناسی پزشکی شهلا رودبارمحمدی قارچ شناسی پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
قارچ شناسی پزشکی معصومه شمس قهفرخی قارچ شناسی پزشكی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای سیدباقر مرتضوی بهداشت حرفه ای استاد مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای حسن اصیلیان مهابادی بهداشت حرفه ای دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت حرفه ای علی خوانین بهداشت حرفه ای دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت محیط سیدغلامرضا موسوی مهندسی بهداشت محیط استاد مشاهده مشاهده
مهندسی بهداشت محیط عباس رضایی میکروبیولوژی استاد مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی طراوت بامداد ویروس شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی حوریه سلیمانجاهی ویروس شناسی استاد مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی مهرداد روانشاد ویروس شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ویروس شناسی پزشکی فرزانه صباحی ویروس شناسی استاد مشاهده مشاهده
هماتولوژی سعید کاویانی جبلی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
هماتولوژی مسعود سلیمانی هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
هماتولوژی سعید آب رون هماتولوژی دانشیار مشاهده مشاهده