حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


عیسی محمدی
معاون آموزشی


فضل اله احمدی
معاون اداری و مالی


علی خوانین
معاون پژوهشی


منصوره موحدین

مدیران گروه‌ها


بهداشت حرفه‌ای


حسن اصیلیان مهابادی
فیزیوتراپی


فرید بحرپیما
حشره‎شناسی پزشکی


عبدالحسین دلیمی اصل
انگل‌شناسی


عبدالحسین دلیمی اصل
فیزیک پزشکی


حسین رجبی
قارچ‌شناسی


شهلا رودبارمحمدی
بیوتکنولوژی پزشکی


فاطمه رهبری زاده
ویروس‌شناسی


حوریه سلیمانجاهی
خون شناسی


مسعود سلیمانی
سم‌شناسی


ملیحه سودی
علوم تشریح


مژده صالح نیا
ایمنی‌شناسی


زهیر صراف
انفورماتیک پزشکی


علی اصغر صفائی
آموزش بهداشت


صدیقه السادات طوافیان
بیوشیمی پزشکی


عبدالامیر علامه
آمار زیستی


انوشیروان كاظم نژاد لیلی
ژنتیک پزشکی


حسین مزدارانی
مامایی


لیدا مقدم بنائم
بهداشت محیط


سید غلامرضا موسوی
فیزیولوژی


سید جواد میرنجفی زاده
آموزش پرستاری


حسن ناوی پور
باکتری‌شناسی


شهین نجارپیرایه