حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


مهرداد بهمنش
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالكی

مدیران گروه‌ها


بيوشيمی


صادق حسن نیا
ژنتيک


مجید صادقی زاده
بيوفيزيك


سید شهریار عرب
علوم گياهی


فائزه قناتی
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


مریم نیكخواه