متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید رضا شعنی گروه زراعت

خلاصه خبر: اثر برخی علف¬¬کش های پیش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و رشد سیب زمینی(Solanumtuberosum L.)

    گروه:زراعت 

جلسه دفاع از پایان نامه:آقای سید رضا شعنی       

عنوان پایان­نامه:اثر برخی علف­­کش های پیش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و رشد سیب زمینی(Solanumtuberosum L.)

ارائه کننده:سید رضا شعنی

استاد راهنما :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

 استاد مشاور:آقای دکتر کمال سادات اسیلان

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر رضا دیهیم فرد

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر اسحاق کشتکار

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اسحاق کشتکار

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:4/8/95

ساعت: -/15

چکیده:

بهمنظور ارزیابیاثر برخیعلف‌کش‌هایپیشکاشتو تراکمبوتهبر عملکردو رشدسیب‌زمینی و علف‌های هرز،اينآزمايشدرسال 1394 درمزرعه‌ایواقعدرشهردیباجازشهرستاندامغانانجامگردید.ازسیب‌زمینیرقمبارکااستفادهشد. آزمایشبهصورتکرت‌هایخردشدهدرقالبطرحبلوک‌کاملتصادفیباششتکرارانجامشد. عاملاصلیشاملدوتراکم 47619 و 57143 بوتهدرهکتار بود. عاملفرعیمتشکلازتیمارعاریازعلف‌هرزوجینشدهبادست،تیمارعلفهرزیکهدرآنباعلف‌هایهرزمبارزهنشدودوتیمارعلف‌کش‌کلرتالدی‌متیل (داکتال) با 75 درصدمادهمؤثربهصورتپودرمرطوبشوندهبهمیزان 12 کیلوگرمدرهکتار (نهکیلوگرممادهمؤثردرهکتار) وتری‌فلورالینبا 48 درصدمادهمؤثرامولسیونشوندهغلیظبهمیزان 5/2 لیتردرهکتار (2/1 لیترمادهمؤثردرهکتار) استفاده گردید. اندازه‌گيري‌ها شامل اندازه‌گیری سطح برگ سیب‌زمینی و علف‌های هرز و وزن خشك اندام هوايي به تفكيك هر اندام از سیب‌زمینی و علف هرز و وزن خشک اندام زیرزمینی سیب‌زمینی بودند. در زمان رسيدگي در تاریخ سی و یکم شهریور وزن تر و خشک غده‌ها، ساقه و برگ و همچنین اندازه غده‌ها تعيين شدند. برخی از پارامترهای رشد شاملشاخص سطح برگ، سرعترشدمحصول،سرعتجذبخالص، سرعت رشد نسبی و نسبت سطح برگ هم برای سیب‌زمینی و هم برای علف‌های هرز به صورت تابعی محاسبهشدند. توجه به نتایج، تراکم بالای کاشت همراه با کاربرد علف‌کش باعث کاهش علف‌های هرز غالب مزرعه شامل ارزن وحشی، گاوزبان، نی و تاج‌خروس و افزایش عملکرد غده و زیست توده سیب‌زمینی گردید. علف‌کش کلرتال دی‌متیل نسبت به تری‌فلورالین بهتر عمل نمود. علف‌کش‌ها سبب کنترل 21 تا 99 درصدی علف‌های هرز شدند. با توجه به رابطه معنی‌دار و مثبت بین عملکرد غده با اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد از یک طرف و همبستگی منفی بین عملکرد غده سیب‌زمینی و شاخص سطح برگ و زیست توده‌ علف‌های هرز از طرف دیگر، می‌توان نتیجه گرفت با کاهش تراکم و زیست توده علف‌های هرز در مزارع سیب‌زمینی که اجزای عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، می‌توان به بالاترین عملکرد سیب‌زمینی دست یافت.

 

واژه‏های کلیدی:سیب‌زمینی، عملکرد غده، علف‌کش، وجین، تراکم.

2 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1935