متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای امید عباسی گروه پرورش طیور

خلاصه خبر: اثر گیاهان دارویی بر طیور تحت تنش گرمایی

  گروه:علوم طیور

جلسه دفاع از پایان نامه:آقای امید عباسی                                                                 

عنوان پایان­نامه:اثر گیاهان دارویی بر طیور تحت تنش گرمایی

ارائه کننده:امید عباسی

استاد راهنما :  آقای دکتر شعبان رحیمی

 استاد مشاور:آقای دکتر فاطمه سفیدکن

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سیدمحمد مهدی کیائی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محسن شرفی

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:3/8/95

ساعت: -/11

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی هفت گیاه دارویی (سرخارگل، مریم گلی،  مرزه خوزستانی، مرزنجوش، سرخ ولیک، نسترن کوهی، زوفا) بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و وزن اندام­های داخلی در جوجه­های گوشتی تحت استرس گرمایی انجام گردید. تعداد 540 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس به گروه­های جیره پایه(شاهد مثبت و منفی)، جیره پایه با 1 ppmعصاره سرخرگل، 1ppmعصاره مریم گلی، 1/0 درصد مرزه خوزستانی، 1/0 درصد سرخ ولیک، 1/0 درصد نسترن کوهی، 1/0 درصد مرزنجوش و 1/0 درصد زوفا تقسیم شدند. از لحاظ میانگین مصرف خوراک بین تیمار­ها اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0 P≤). به طوری که بالاترین میزان مصرف خوراک کل دوره آزمایش(28-42 روزگی) در تیمار­های مریم گلی، مرزه خوزستانی و شاهد منفی و پایین­ترین میزان مربوط به تیمار شاهد مثبت می­باشد(05/0 P≤). اثر تیمارها بر میانگین افزایش وزن پرنده معنی­دار می­باشد (05/0 P≤). نتایج نشان می­دهد که جوجه­های گوشتی تغذیه شده با داروی گیاهی مریم گلی در طی هفته اول آزمایش به نسبت سایر تیمارها میانگین وزنی بالاتری داشتند (05/0 P<). با این وجود پایین­ترین میزان افزایش وزن در این دوره مربوط به تیمار شاهد منفی و دربین داروهای گیاهی نیز متعلق به گیاه زوفا می­باشد (05/0 P<). در هفته دوم آزمایش (42-35 روزگی) مریم گلی، مرزه خوزستانی و شاهد منفی بالاترین افزایش وزن بدن در بین گروه­های آزمایشی را داشتند (05/0 P<)و پایین­ترین افزایش وزن نیز در گروه شاهد مثبت اتفاق افتاد (05/0 P<). نتایج مربوط به ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنی­داری بین گروه­های آزمایشی وجود دارد(05/0 P<). به نحوی که مناسب­ترین ضریب تبدیل خوراک در هفته اول آزمایش در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مریم گلی و نیز تیمار شاهد منفی به دست آمد. علاوه بر این در کل دوره آزمایش (42-28 روزگی) پرندگان تغذیه شده با جیره­های حاوی مریم­گلی، مرزه­خوزستانی و شاهد منفی ضریب تبدیل خوراکی بهتری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی داشتند (05/0 P<).نتایج نسبت هتروفیل به لنفوسیت و نیز غلظت هماتوکریت خون جوجه­ها در بین گروه­های آزمایشی تفاوت معنی­داری نشان دادند (05/0 P<).نتایج مربوط به غلظت هماتوکریت خوننشان می­دهد که تیمار شاهد منفی (پرندگان پرورش یافته تحت شرایط استاندارد مندرج در کاتالوگ) بالاترین غلظت هماتوکریت را دارا بود (05/0 P<). با این وجود تفاوتی بین داروهای گیاهی استفاده شده در بین تیمارها وجود نداشت.  نتایج به دست آمده نشان داد که داروهای گیاهی مختلف استفاده شده در این آزمایش اثری بر وزن اندام­های بورس فابرسیوس و طحال ندارند (05/0 P>). با این وجود نتایج جدول 4-4 نشان می­دهد که در پرندگان تحت تیمار شاهد مثبت به صورت معنی­داری وزن بورس و طحال پایین­تر از جوجه­های گوشتی سایر تیمارها می­باشد (05/0 P<). همچنین تیمار­های آزمایشی اثر معنی­داری بر خصوصیات پرز ایلئوم (ارتفاع ویلی، عمق کریپت و نسبت این دو به یکدیگر) نشان ندادند (05/0 P≤). با این وجود ارتفاع ویلی در جوجه­های تحت تیمار مریم گلی نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود

با توجه به نتایج حاصله در این آزمایش می­توان بیان کرد که استفاده از گیاهان دارویی در خوراک جوجه­های گوشتی تحت تنش گرمایی می­تواند مفید واقع شود.

واژه‏های کلیدی:گیاهان دارویی، عملکرد، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده، جوجه­های گوشتی

2 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1882