متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن نادریان علمی - گروه علوم طیور

خلاصه خبر: مقایسه عملکرد رشد و خصوصیات لاشه سویه¬های تجاری جوجه¬گوشتی (راس 308، کاب500، هوبارد و آربروآکرزپلاس) موجود در ایران

گروه:علوم طیور

جلسه دفاع از پایان نامه:محسن نادریان علمی                                    

عنوان پایان نامه: مقایسه عملکرد رشد و خصوصیات لاشه سویه­های  تجاری جوجه­گوشتی (راس 308، کاب500، هوبارد و آربروآکرزپلاس) موجود در ایران

ارائه کننده:محسن نادر­یان علمی

استاد راهنما :  آقای دکتر شعبان رحیمی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر فرید شریعتمداری

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد مهدی کیایی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر فرید شریعتمداری

مکان :آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ:95/08/24

ساعت: 9

چکیده:

این آزمایش به‌منظور مقایسه صفات عملکرد و خصوصیات لاشه سویه‌های تجاری جوجه گوشتی (راس 308، کاب 500، هوبارد و آربراکرز پلاس) موجود در ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. برای انجام این پژوهشاز آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی استفاده شد. به‌منظور به حداقل رساندن اثر تصادف یا اختلافات غیرقابل‌کنترل 8 تکرار(8 پن) برای هر تیمار در نظر گرفته شد تا شرایط یکسانی برای تیمارها ایجاد گردد. در این آزمایش هر سویه در یک سالن جداگانه و با توجه به برنامه مدیریت پرورش همان سویه پرورش داده شد. در هر سویه جنس نر و ماده(4 تکرار برای نر و 4 تکرار برای ماده) به‌صورت مجزا پرورش داده شد، در هر واحد آزمایشی تعداد 15 قطعه جوجه یک‌روزه که میانگین وزنی آن­ها تقریباً یکسان بود توزیع شد. در این آزمایش وزن زنده، ضریب تبدیل غذایی، پاسخ ایمنی، تلفات آسیت، خصوصیات لاشه، خصوصیات مورفومتریک چشم، خصوصیات مورفومتریک استخوان، هورمون­های تیروئیدی، بیوشیمی خون و شاخص تولید در سن 42 روزگی  موردمطالعه قرار گرفت. در سن 42 روزگی سویه­های: راس، کاب و آربراکرز بیشترین وزن زنده را به خود اختصاص دادند و که با سویه هوبارد این اختلاف معنی‌دار بود(P˂0.05).در رابطه با ضریب تبدیل در سن 42 روزگی، کمترین ضریب تبدیل مربوط به سویه راس بود که با سویه‌های کاب و هوبارد این اختلاف معنی‌دار بود(P˂0.05). ازنظر ایمنی سلولی، دو سویه راس و هوبارد و ایمنی ایجادشده علیه آنتی­ژن نیوکاسل سویه راس، بالاترین پاسخ را داشتند (P<0/05)، اما بین سویه­ها ازنظر پادتن علیه گلبول‌های قرمز گوسفند تفاوت معنی­دار مشاهده نشد (P>0/05). ازنظر میزان تلفات آسیت، سویه راس بیشترین درصد تلفات تا سن 42 روزگی را به خود اختصاص داد که با سایر سویه­ها این اختلاف معنی­دار بود (P<0/05). ازنظر خصوصیات لاشه در بین چهار سویه مورد آزمایش، به‌جز  درصد بال اختلاف معنی­دار مشاهده نشد (P<0/05). سویه­های مورد آزمایش ازنظر شاخص تولید با یکدیگر تفاوت داشته و بیشترین عدد مربوط به شاخص تولید در سن 42 روزگی مربوط به سویه کاب 500 بود که بعدازآن سویه آربراکرز قرار داشت. کمترین عدد مربوط به شاخص تولید نیز مربوط به دو سویه راس و هوبارد بود.

واژه‏های کلیدی::سویه تجاری-عملکرد- پاسخ ایمنی- تلفات آسیت- خصوصیات لاشه- شاخص تولید- ایران

24 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1892