متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی ابوالحسنی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

خلاصه خبر: اثر بازدارندگی عصاره¬ی پوست سبز پسته¬ی پرتودهی شده با پرتوگاما بر فعالیت آنزیم تیروزیناز

گروه:مهندسی علوم و صنایع غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه:علی ابوالحسنی                                                      

عنوان پایان نامه: اثر بازدارندگی عصاره­ی پوست سبز پسته­ی پرتودهی شده با پرتوگاما بر فعالیت آنزیم تیروزیناز

ارائه کننده:علی ابوالحسنی

استاد راهنما :  آقای دکتر محسن برزگر

 استاد مشاور اول :آقای دکتر محمد علی سحری

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حسن احمدی گاولیقی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مهدی کدیور

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن احمدی گاولیقی

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:95/09/14

ساعت: 10:00

چکیده:

ترکیبات فنلی متابولیت­های ثانویه در گیاهان هستند که دارای اثرات سلامت­بخش می­باشند. با توجه به تأثیر ضداکسایشی این ترکیبات، تمایل روزافزونی در جهت استفاده از این ترکیبات سلامت­بخش به‌جای ترکیبات سنتزی وجود دارد. پوست سبز پستهیکی از منابعغنی از ترکیبات فنولی می‌باشد. در این تحقیق، استخراج ترکیبات فنولی موجود در پوست سبز پسته در دزهای مختلف پرتودهی گاما (0، 10، 20، 30 و 40 کیلوگری) و  با استفاده از4 نوع حلال (آب، متانول، استن و اتیل­استات) انجام گرفت. فعالیت ضداکسایشی نمونه­های پرتودیده و کنترل توسط آزمون­های حذف­کنندگی DPPH˚، قدرت کاهندگی فریک ارزیابی و محتوای ترکیبات فنلی کل نیز اندازه­گیری شد. در بررسی تاثیر دزهای مختلف پرتودهی بر نمونه­ها مشاهده شد که پرتودهی اثر سویی بر فعالیت ضداکسایشی نمونه­ها ندارد و حتی می­­تواند موجب افزایش میزان ترکیبات فنلی کل عصاره آبی به میزان 92/8% در دز30 کیلوگری در مقایسه با نمونه پرتوندیده شود. همچنین پرتودهی موجب افزایش قدرت کاهندگی و مهارکنندگی رادیکال آزادDPPHشد. عصاره­ی پرتودیده در دز 30 کیلوگری، بیشترین خاصیت ضداکسایشی رادر آزمون مهارکنندگی رادیکال آزادDPPHبا EC50برابرppm24/1±99/288 نشان داد.در مورد آزمون قدرت کاهندگی فریک بیشترین مقدار EC50در نمونه کنترل(پرتوندیده) بامقدارppm67/0±70/150 مشاهده شد و میزان EC50برای دز بهینه30 ppm84/1±92/140 گزارش شد. در بین دزهای مختلف پرتودهی و حلال­های مختلف استخراج کننده، عصاره آبی پرتودهی شده در دز 30 کیلوگری  بیشترین ترکیبات فنولی را داشت. در مورد استخراج با دیگر حلال­ها، خاصیت ضداکسایشیعصاره­های نمونه پرتودیده در دز بهینه 30 کیلوگری بیشتر از عصاره­های نمونه پرتوندیده بود. در بخش دوم این پژوهش اثر عصاره پوست سبز پسته در مهار آنزیم تیروزیناز مورد بررسی قرارگرفت. نتایج  نشان­داد که عصاره­های آبی پوست سبز پسته پرتودیده در دز 30 کیلوگری و پرتوندیده بیشترین اثر مهارکنندگی (با IC50به ترتیببرابر 09/1±79/10 و 16/1±91/11 ppmفنولی)  را داشتند. احتمالاً وجود فلاوونوئیدها و گروه­های هیدروکسیل در عصاره پوست سبز پسته تا حدودی موجب مهار آنزیم تیروزیناز می­شود.همچنین مشخص شد کهعصاره آبی پوست سبز پسته پرتودهی شده می­تواند تا حدودی از قهوه­ای شدن آنزیمی در برش­های سیب­زمینی خام جلوگیری کند.

واژه‌هاي كليدي: پوست سبز پسته، پرتودهی، بازدارندگی،آنزیم تیروزیناز

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1808