متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهمن قلیزاده سوسهاب - گروه خاکشناسی

خلاصه خبر: بررسی اثرات باقیمانده کودهای محتوی روی و بور بر عملکرد محصول انگور

گروه:خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک

جلسه دفاع از پایان نامه:بهمن قلی­زاده سوسهاب           

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات باقیمانده کودهای محتوی روی و بور بر عملکرد محصول انگور

ارائه کننده:بهمن قلی زاده سوسهاب

استاد راهنما :  آقای دکتر محمد ملکوتی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر عباس مقدار

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول راهنمایی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد مهدی طهرانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول راهنمایی

مکان :آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ:25/10/95

ساعت: -/10

چکیده:

کودهای شیمیایی از جمله سولفات روی و احتمالاً اسید بوریک دارای اثرات باقیمانده هستند، بدین‌معنی که در سال اول پس از کوددهی، تمام آن جذب گیاه نشده و ممکن است بر رشد و عملکرد محصول در سال‌های پس از کوددهی موثر باشند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات باقیمانده روی (Zn)و بور (B)بر عملکرد محصول انگور (VitisviniferaL.)در تاکستان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از پاییز سال 1392 تا پاییز 1395 انجام گرفت. در پاییز 94 پس از گذشت دو سال از زمان اولیه کوددهی (مصرف 500 گرم سولفات روی و 250 اسیدبوریک)، غلظت روی و بور باقیمانده خاک به ترتیب 95/0 و 59/0 میلی‌گرم در کیلوگرم بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و در 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش سولفات روی در سه سطح (0، 250 و 500 گرم به ازای هر تاک) و اسیدبوریک در سه سطح (0، 125 و 250 به ازای هر تاک) مورد بررسی قرار گرفت. برای جلوگیری از کاهش عملکرد در سال 95، با توجه به نتایج تجزیه خاک و برگ سال 94، به میزان 500 گرم سولفات روی به‌صورت چالکود و 250 گرم اسیدبوریک در دو تقسیط (پاییز 94 به‌صورت چالکود و بهار 95 به‌صورت سرک) به ازای هر تاک برای تمامی تیمارها بجز تیمار شاهد ‌به‌صورت چالکود مصرف شد. صفات مورد اندازه‌گیری شامل مقدار عناصر موجود در خاک و برگ، عملکرد، pHآب‌میوه، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون آب‌میوه بود. نتایج نشان داد در سال دوم پس از کوددهی اولیه (سال 94)، بیشترین عملکرد (P≤0.01)به میزان 50/2 کیلوگرم به ازای هر تاک، غلظت روی و بور برگ انگور به ترتیب 25 و 42 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خشک در تیمارهای با کاربرد به ترتیب 500 گرم سولفات روی و 250 گرم اسیدبوریک بدست آمده و تنها اثرات اصلی روی و بور (P≤0.01)اختلاف معنی‌داری را نشان داد، ولی اثرات متقابل آن‌ها بر میزان روی و بور برگ انگور معنی‌دار نبود. در پاییز سال 95 غلظت روی و بور خاک به ترتیب 70/1 و 10/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد و در این سال بیشترین عملکرد (P≤0.01)00/3 کیلوگرم به ازای هر تاکبه دست آمد. بیشترین غلظت روی و بور برگ به ترتیب 30 و 67 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده خشک در تیمار با مصرف 500 گرم سولفات روی و 250 گرم اسیدبوریک بدست آمد و با تیمار شاهد (P≤0.01)اختلاف معنی‌داری را نشان داد. با توجه به آهکی بودن خاکهای زیرکشت، درجه تحرک متفاوت روی و بور در خاک و مقایسه غلظت‌های روی و بور خاک و برگ، چنین نتیجه‌گیری شد که مصرف هر دو سال یک‌بار سولفات روی به‌صورت چالکود (در اواخر فصل پاییز) و همه‌ساله اسیدبوریک به صورت دو بار تقسیط (یک دوم در اواخر پاییز به‌صورت چالکود و یک دوم در بهار همراه با آب آبیاری) قابل توصیه می‌باشد.

Horizontal Scroll: فصلاول
مقدمه

کلمات کلیدی:انگور(VitisviniferaL.)، چالکود، روی (Zn)، بور (B)، عملکرد، اثرات باقیمانده

20 دی 1395 / تعداد نمایش : 1956