متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله خانم لادن طلایی - گروه حشره شناسی

خلاصه خبر: برهمکنش سطوح غذایی سه گانه بین گیاه چغندرقند، کرم برگخوار چغندر Spodopteraexigua و زنبور پارازیتوئید Habrobraconhebetor

گروه: حشره شناسی کشاورزی

جلسه دفاع از رساله :لادن طلایی                                                          

عنوان رساله:برهمکنش سطوح غذایی سه گانه بین گیاه چغندرقند، کرم برگخوار چغندر Spodopteraexiguaو زنبور  پارازیتوئید Habrobraconhebetor

ارائه کننده:لادن طلایی

استاد راهنما :  آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

استاد راهنمای دوم:

 استاد مشاور اول : آقای دکتر علی اصغر طالبی

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر جهانگیر خواجه علی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سعید محرمی­پور  

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمد مهرآبادی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر سید حسین گلدانساز

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر سید ابراهیم صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی­پور

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 20/10/95

ساعت: 30/13

چکیده:

ویژگی های فیزیولوژیک و اکولوژیک گونه ها در داخل شبکه های غذایی حاصل برهمکنش با سطوح غذایی دیگر است. در پژوهش حاضر، این برهمکنش ها در یک سیستم غذایی سه سطحی شامل گیاه چغندرقند، کرم برگخوار چغندر (Spodopteraexigua(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)) و زنبور پارازیتوئید HabrobraconhebetorSay (Hymenoptera: Braconidae)مورد بررسی قرار گرفت. 24 ژنوتیپ چغندر قند شامل نه رقم (Jolgeh،Jaam،SBSI006،ekbatan، Silenta،Tous،Dorothe،PersiaوHM 1339 RZ)، سه هیبرید ((7112 * SB36) * Sh-1-HSF-5، (7112 * SB36) * Sh-1-HSF-15  و (7112 * SB36) * Sh-1-HSF-16)، چهار لاین (FC 201،FC 301،FC 221وFC 220) و هشت توده (SB26،SB27،SB28،SB29،SB30،SB33،SB34وSB35)، از نظر پارامترهای دموگرافیک و پروتئینازهای گوارشی و 10 ژنوتیپ انتخابی از بین آن ها از نظر شاخص های تغذیه ای این آفت و دموگرافی پارازیتوئید آن مورد بررسی قرا گرفتند. این آزمایشات دردمای 1±25 درجهسلسیوسورطوبتنسبی 5±60 درصدبا 16 ساعتروشناییو 8 ساعتتاریکیانجام شد. لاینFC301طولانی ترین دوره قبل از بلوغ، کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولیدمثل (R0) و کوتاهترین پیک های امید زندگی (exj) و ارزش تولیدمثلی سن- مرحله زیستی (vxj) را به خود اختصاص داد. هیبرید (7112*SB36)*Sh-1-HSF-5دوره قبل از بلوغ کوتاه،بیشترین باروری، بالاترین نرخ ذاتی و متناهی افزایش جمعیت و نرخ خالص و ناخالص تولیدمثل را داشت. بیشترین نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی و شاخص هضم شوندگی لاروهای سن چهارم، شاخص هضم شوندگی لاروهای سن پنجم و وزن تر حشرات کامل ، شفیره ها  و پیش شفیره ها مربوط به هیبرید (7112*SB36)*Sh-1-HSF-5بود. مقایسه ذخایر انرژی ژنوتیپ های مختلف نشان داد که لاروهای پرورش یافته روی هیبرید (7112*SB36)*Sh-1-HSF-5بالاترین مقدار گلیکوژن و لیپید کل و لاروهای پرورش یافته روی لاین FC301کمترین مقدار این پارامترها را به خود اختصاص دادند. این ژنوتیپ ها فعالیت ویژه پروتئولیتیک کل و سرین پروتئازها را به صورت اختصاصی، تحت تاثیر قرار دادند. هیبرید (7112*SB36)*Sh-1-HSF-5و توده SB26کوتاه ترین دوره پیش از بلوغ، طولانی ترین طول عمر حشرات کامل و کل دوره زندگی مربوط به زنبور پارازیتوئید را نشان دادند. بلندترین دوره لاروی و کمترین مقدار باروری و نرخ زنده مانی ویژه سنی- مرحله زیستی (sxj) روی لاینFC301ثبت شد. نتایج کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، وجود برخی متابولیت های ثانویه موثر در بروز مقاومت به حشرات را در لاین FC301نشان داد. نتایج این پژوهش، هیبرید(7112*SB36)*Sh-1-HSF-5را حساس ترین ژنوتیپ به کرم برگخوار چغندر و لاینFC301را دارای مقاومت نسبی به این آفت معرفی کرد.

واژه‏های کلیدی: Spodopteraexigua، Habrobraconhebetor، کرم برگخوار چغندر، روابط غذایی سه گانه، جدول زندگی دو جنسی، شاخص های تغذیه ای، پروتئازهای گوارشی

20 دی 1395 / تعداد نمایش : 1714